V oblasti kvality pitnej vody sa zaoberáme ochranou zdravia pred nepriaznivými účinkami kontaminovanej pitnej vody a možnosťami zlepšenia prístupu k pitnej vode s dôrazom na zraniteľné a marginalizované skupiny obyvateľstva v nadväznosti na požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Uplatňovaním princípov predbežnej opatrnosti zavádzame komplexný a efektívny nástroj na vytváranie podmienok pre zaistenie zdravotne bezpečnej a kvalitnej pitnej vody pre všetkých spotrebiteľov.
kvalita pitnej vody

V nadväznosti na novelizáciu Smernice o pitnej vode, sa zoberáme zavedením manažmentu rizík – teda prístupu, ktorý je založený na komplexnom hodnotení a riadení rizík v plochách povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu, vo vodárenských systémoch a v domových rozvodných systémoch. Riešime aj problematiku zmeny kritérií stanovených pre zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, zvýšenia informovanosti verejnosti a získavania informácií o stratách vody vo vodovodných systémoch a ďalšie činnosti. Podieľame sa na príprave podkladov a hodnotiacich správ o kvalite pitnej vody vo veľkých a malých zásobovaných oblastiach v SR podľa požiadaviek EK.

Správy Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu: Správy sú zverejnené na stránke ÚVZ SR.