VÚVH zabezpečuje zber a evidenciu údajov z rôznych vodohospodárskych oblastí v štruktúrovanej forme v databázach, ktoré sa vyvíjajú a prehodnocujú tak, aby mohli byť dáta efektívne využívané pre rôzne výskumné účely alebo pre úlohy vyplývajúce z  legislatívnych predpisov.

VÚVH je poverenou organizáciou MŽP SR na zber a správu údajov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ZberVaK) v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Do databázy ZberVaK sú poskytované údaje v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Pre optimálny beh aplikácie a správne zobrazovanie prvkov v aplikácii sa odporúča používanie prehliadačov Mozilla Firefox verzie 34.0.5 a vyššie, Google Chrome verzie 109 a vyššie alebo Microsoft Edge od verzie 109 a vyššie. Detaily nájdete v používateľskej príručke.

Súbory na stiahnutie

Kontakty

Kontaktná osoba:
Mgr. Matúš Hraško
tel.: +421 2 59 343 399

E-mail na zasielanie údajov a dopytov: zbervak@vuvh.sk

V prípade potreby odbornej konzultácie alebo pomoci so zadávaním údajov do ZberVaK-u sa obráťte na konkrétneho riešiteľa

Čistiarne odpadových vôdIng. Mihálikovámaria.mihalikova@vuvh.sk+421 2 59 343 405
Kaly z ČOVIng. Kozákovákatarina.kozakova@vuvh.sk+421 2 59 343 496
Verejné vodovodyRNDr. Porázikovákatarina.porazikova@vuvh.sk+421 2 59 343 300
Verejné kanalizácieIng. Semanovádaniela.semanova@vuvh.sk+421 2 59 343 418
Vodárenské zdrojeIng. Kecskesovástanislava.kecskesova@vuvh.sk+421 2 59 343 408
Odberné miesta a rozbory pitnej vodyIng. Slovinskámargita.slovinska@vuvh.sk+421 2 59 343 462

Upozornenia

Upozornenia – zoradené zostupne podľa dátumu pridania

Pridané dňa 29. 11. 2023

Šablóny pre vodárenské spoločnosti:
vzor XML pre minimálny rozbor surovej vody, A4
vzor XML pre úplný rozbor surovej vody, A5
vzor XML pre minimálny rozbor kvality vody na vodovodnej sieti, C6
vzor XML pre úplný rozbor kvality vody na vodovodnej sieti, C7

Pridané dňa 27. 11. 2023

Dňa 01. 04. 2023 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej „vyhláška č. 91/2023 Z. z.“) a dňa 6. 9. 2023 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 354/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch (ďalej „vyhláška č. 354/2023 Z. z.“). V súvislosti s nadobudnutím účinnosti vyhlášok č. 91/2023 Z. z. a č. 354/2023 Z. z. Vás týmto žiadame o dodávanie údajov z rozborov kvality pitnej a surovej vody podľa zoznamov ukazovateľov uvedených vo vyhláške č. 605/2005 Z. z., aktualizovaných na zoznamy ukazovateľov platných podľa vyhlášok č. 91/2023 Z. z. a č. 354/2023 Z. z.

Upozorňujeme, aby všetky rozbory surovej vody boli zaradené do formulárov A Vodárenský zdroj a rozbory upravenej vody do formulárov C Vodovodná sieť, a to z dôvodu, že formuláre B Úpravňa vody – „Akumulácia vody“ – minimálny a úplný rozbor a „Voda na odtoku z úpravne vody“ – minimálny a úplný rozbor sú neaktívne/zrušené.

Pridané dňa 28. 2. 2022

V rámci zvýšenia bezpečnosti sme niektoré položky kontaktu anonymizovali a vedieme ich v špeciálnom režime až do odvolania. Pri identifikácií ich prosím vkladajte iba v prípade zmeny Vášho kontaktu alebo ak ste vedený ako nový prevádzkovateľ. 

Pridané dňa 10. 4. 2018

Vo formulároch prílohy č. 3 Prevádzková evidencia vodovodných sietí – Minimálny rozbor kvality pitnej vody a Úplný rozbor kvality pitnej vody boli na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia vykonané zmeny v zoznamoch sledovaných ukazovateľov tak, aby odrážali súčasný stav v legislatíve sledovania a kontroly kvality pitnej vody.

Pridané dňa 11. 7. 2014

Do formulárov prílohy č.3 boli pridané k niektorým riadkom vyhlášky množiny ohraničených hodnôt, ktoré môžu nadobúdať. Je preto potrebné pred odoslaním údajov prekontrolovať a vybrať správnu hodnotu z danej množiny. V prípade, že sa takáto hodnota v množine nenachádza, je potom nutné, aby ste použili tlačidlo „nový záznam“ nachádzajúce sa na konci formulára, čím sa vám formulár prečistí od neaktuálnych hodnôt, prípadne využili aj tlačidlo „načítať ďalšie údaje“. Následne bude potrebné doplniť všetky potrebné údaje do príslušných riadkov. Pre všetky hodnoty riadka „29. druh vodárenského zdroja“, okrem hodnoty prameň, bolo znemožnené zadávanie ďalších hodnôt do riadkov „37. typ záchytu“ a „38. meranie prepadu“, pretože tam by ich nemalo zmysel vypĺňať. Tieto políčka sa automaticky deaktivujú, teda vyšedia.

Pridané dňa 14. 2. 2014

Do sekcie „Číselníky“ bol pridaný atribút typ odberného miesta, ktorý súvisí iba s odbernými miestami pre pitnú vodu. Ak sa jedná o odberné miesto pre čistiareň odpadových vôd, nie je nutné ho v tejto sekcii vyhľadávať alebo generovať. Automaticky sa načíta v príslušných formulároch pre ČOV, pretože zoznam týchto odberných miest je fixný.

Pridané dňa 28. 5. 2013

Je potrebné dodržiavať poradie odosielania formulárov v jednotlivých častiach vyhlášky. Začína sa od prvého, tzv. hlavného formulára časti vyhlášky a postupne sa prechádza k ďalším formulárom časti vyhlášky. Výhodou tohto postupu je automatické prenášanie kódov a názvov objektov do ďalších formulárov. Ak užívateľ odosiela údaje pre viacero objektov, napr. vodovodov, údaje odosiela cez formuláre postupne za jeden objekt a až po odoslaní všetkých údajov za tento objekt začína s odosielaním údajov za druhý objekt. Pred vkladaním údajov za druhý objekt je vhodné použiť tlačidlo NOVÝ ZÁZNAM, ktoré Vám vyprázdni dáta vo formulári pre vkladanie nových údajov. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZberVaK“ na strane 12 (na stiahnutie vyššie).

Pridané dňa 30. 4. 2013

Do formulárov aplikácie ZBERVaK, v ktorých sa vypĺňajú zložité kódy úpravni vôd bolo pridané tlačidlo „overiť kód úpravne vody“. Slúži na kontrolu správnosti zadania týchto kódov a je vhodné ho použiť ihneď po zadaní kódu, pričom pri chybnom zadaní Vás na to systém upozorní. Po oprave kódu, ktorý musí byť zhodný s kódom v číselníku, môžete pokračovať vo vypĺňaní ďalších položiek formulára. Obdobne zaobchádzajte aj s kódmi odberných miest. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZberVaK“ na strane 14 a 15 (na stiahnutie vyššie).

Pridané dňa 15. 02. 2013

V sekcii „Číselníky“ bola vykonaná úprava vzhľadu obrazoviek. Tá vedie k celkovému sprehľadneniu a zjednodušeniu práce s číselníkmi. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZberVaK“ na strane 9 a 10 (na stiahnutie vyššie).

Pridané dňa 25. 01. 2013

Číselník odberných miest na čistiarňach odpadových vôd (ČOV) obsahuje kódy a názvy odberných miest na jednotlivých objektoch ČOV a je záväzný pre každú ČOV. Používa sa v Prílohe č. 3 – Prevádzková evidencia – Čistiareň odpadových vôd – Množstvo a znečistenie odpadových vôd, Prevádzkové parametre objektov ČOV a Kalové hospodárstvo ČOV. V on-line aplikácii sa po otvorení príslušného formulára zobrazí automaticky vo výberovom zozname.

Pridané dňa 6. 12. 2012

Do formulárov aplikácie ZBERVaK bola pridaná nová funkcionalita kontroly zložitých kódov aglomerácií. Tá sa vykonáva cez tlačidlá „načítať obce“ alebo „overiť kód aglomerácie“. Po zadaní zlého kódu a stlačení týchto tlačidiel sa Vám automaticky ponúkne možnosť využitia číselníka aglomerácií. Z neho si vyberiete kód aglomerácie priradený k obci, za ktorú údaje vypĺňate. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZberVaK“ na strane 15 a 16 (na stiahnutie vyššie).

Pridané dňa 16. 10. 2012

V menu aplikácie vľavo nájdete možnosť „Záznamy“. V tejto sekcii máte možnosť si prehliadnuť históriu Vami vložených záznamov v tom istom formulári. Pre lepšiu orientáciu a odlíšenie jednotlivých záznamov boli pridané ďalšie atribúty a to „Id objektu“ a „Názov objektu“. V hornej časti obrazovky bola pridaná cesta k vybranému formuláru a číslo riadku vyhlášky č. 605/2005 Z. z. Bližšie si pozrite dokument „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZberVaK“ na strane 17 a 18 (na stiahnutie vyššie).

Pridané dňa 21. 8. 2012

Využite možnosť pridania existujúcich kódov v sekcii „Číselníky“, ak neviete celý názov objektu alebo kódu. Túto možnosť nájdete v hornej časti formulára „Vyhľadávanie“. Stačí, ak poznáte minimálne 2 ľubovoľné znaky z kódu objektu číselníka (Id) alebo 3 ľubovoľné znaky z názvu objektu číselníka. Pre zjednodušenie vyhľadávania môžete zadávať text bez diakritiky. Po ich zadaní sa automaticky zobrazia všetky existujúce kombinácie, z ktorých máte možnosť kurzorom myši si vybrať Vami požadovaný objekt z číselníka. Tlačidlom „pridať“ potvrdíte vašu voľbu do zoznamu pridaných objektov. Ak daný objekt neexistuje v konkrétnom číselníku, až potom využite možnosť vygenerovania nového objektu. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZberVaK“ na strane 10 (na stiahnutie vyššie).

Pridané dňa 22. 6. 2012

Do formulárov aplikácie ZBERVaK, v ktorých sa vypĺňajú zložité kódy vodných zdrojov bolo pridané tlačidlo „overiť kód vodného zdroja“. Slúži na kontrolu správnosti zadania týchto kódov a je vhodné ho použiť ihneď po zadaní kódu, pričom pri chybnom zadaní, Vás na to systém upozorní. Po oprave kódu, ktorý musí byť zhodný s kódom v číselníku, môžete pokračovať vo vypĺňaní ďalších položiek formulára. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZberVaK“ na strane 13 a 14 (na stiahnutie vyššie).

Pridané dňa 5. 6. 2012

Do formulárov aplikácie ZBERVaK, v ktorých sa vypĺňajú zložité kódy vodných zdrojov, odberných miest, či výustov, bolo pridané tlačidlo „overiť ID“. To slúži na kontrolu správnosti zadania týchto kódov, pričom pri chybnom zadaní, Vás na to upozornia. Po oprave kódu, ktorý musí byť zhodný s kódom číselníka, môžete ďalej pokračovať vo vypĺňaní ďalších položiek formulára. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZberVaK“ na strane 10 (na stiahnutie vyššie).

Pridané dňa 11. 5. 2012

V sekcii Súbory na stiahnutie bola zverejnená druhá verzia konsolidovaného číselníka vodných zdrojov, číselníka odberných miest a číselníka výustov (na stiahnutie vyššie). Konsolidácia bola spracovaná ku dňu 11.5.2012 na základe požiadavky MŽP SR č. 8751/2011-6.2 zo dňa 3.11.2011 podľa pripomienok zaslaných od vodárenských spoločností k prvej verzii číselníkov. Konsolidované číselníky boli zapracované do systému ZberVaK a stali sa záväznými podľa vyhlášky č. 605/2005 Z. z. pre všetkých užívateľov.

Pridané dňa 12. 12. 2011

Do aplikácie ZberVaK budú priebežne pridávané podrobnejšie komentáre k problémovým riadkom vyhlášky č. 605/2005 Z. z. Pre tento účel a iné zmeny, či novinky bola zriadená nová položka v hlavnom menu Pomocník. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZberVaK“ na strane 20 (na stiahnutie vyššie).

Pridané dňa 9. 11. 2011

Do správy číselníkov boli pridané nové položky platnosti číselníkov. Podľa nich užívateľ zistí, či je číselník aktuálny v období, kedy sa identifikoval. Bližšie informácie nájdete v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZberVaK“ vyznačené červeným na strane 10 (na stiahnutie vyššie), alebo sa obráťte na kontaktnú osobu.