VÚVH zabezpečuje zber a evidenciu údajov z rôznych vodohospodárskych oblastí v štruktúrovanej forme v databázach, ktoré sa vyvíjajú a prehodnocujú tak, aby mohli byť dáta efektívne využívané pre rôzne výskumné účely alebo pre úlohy vyplývajúce z  legislatívnych predpisov.

Údaje o kvalite surovej vody

Vlastník verejného vodovodu je podľa § 12, ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich rozboru.

Podľa zákona č. 375/2021 Z. z. z 28. septembra 2021, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z., je vlastník povinný zistené hodnoty ukazovateľov surovej vody odovzdávať ministerstvom poverenej právnickej osobe, ktorou je Výskumný ústav vodného hospodárstva a ten zverejňuje ich úplné rozbory do 30 dní od ich doručenia na svojom webovom sídle.

Podľa § 2, ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 605/2005 Z. z. vlastník verejného vodovodu poskytuje údaje z miest odberov z verejných vodovodov uvedené v prílohe č. 3, časti II raz štvrťročne do 15. dňa po skončení štvrťroka.

Za správnosť zverejnených údajov sú zodpovední ich poskytovatelia.

Je potrebné upozorniť, že sa jedná o údaje o kvalite surovej vody, ktorá sa následne upravuje odpovedajúcim technologickým postupom a dezinfikuje alebo sa iba dezinfikuje, aby sa dosiahli požiadavky na kvalitu pitnej vody podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z.

Upozorňujeme, že nie je možné zamieňať pojmy surová voda a pitná voda definované v uvedených zákonoch a vyhláškach.

Surová voda – údaje za rok 2023, štvrtý kvartál

Surová voda – údaje za rok 2023, tretí kvartál

Surová voda – údaje za rok 2023, druhý kvartál

Surová voda – údaje za rok 2023, prvý kvartál

Surová voda – údaje za rok 2022, štvrtý kvartál

Surová voda – údaje za rok 2022, tretí kvartál

Surová voda – údaje za rok 2022, druhý kvartál

Surová voda – údaje za rok 2022, prvý kvartál

Surová voda – údaje za rok 2021, štvrtý kvartál