VÚVH zabezpečuje zber a evidenciu údajov z rôznych vodohospodárskych oblastí v štruktúrovanej forme v databázach, ktoré sa vyvíjajú a prehodnocujú tak, aby mohli byť dáta efektívne využívané pre rôzne výskumné účely alebo pre úlohy vyplývajúce z  legislatívnych predpisov.

INSPIRE je iniciatívou na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií. Zastrešuje ju smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire). Do legislatívy SR bola transponovaná Zákonom č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov.

Priority INSPIRE: 

  • efektívny zber a správa priestorových informácií (princíp „jedenkrát a dosť“), 
  • interoperabilita a harmonizácia priestorových informácií 
  • otvorenosť celého systému. 

VÚVH vystupuje ako povinná osoba publikujúca metaúdaje, zobrazovacie a ukladacie služby k  priestorovým údajom, ktoré reportuje alebo spravuje prostredníctvom Registra priestorových informácií.

Zoznam INSPIRE Prioritných datasetov

Zoznam INSPIRE harmonizovaných datasetov

Zoznam ostatných datasetov VÚVH