Zaoberáme sa technologickými aspektami a postupmi v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd, sledovaním a hodnotením kvalitatívnych a kvantitatívnych pomerov verejných kanalizácii, spracovaním a nakladaním s čistiarenským kalom a opätovným využívaním vyčistených odpadových vôd. Riešime výskumné úlohy a projekty zamerané na technológie a postupy v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd, spracovania a nakladania s čistiarenským kalom. V oblasti výskumu sa sústreďujeme na overovanie a posúdenie účinnosti alternatívnych – prírode blízkych typov čistiarní odpadových vôd, napríklad koreňové čistiarne a porovnanie ich účinnosti a ekonomickej výhodnosti s tradičnými technologickými postupmi čistenia odpadových vôd.

Odvádzanie, čistenie a recyklácia odpadových vôd. Zameriavame sa na technológie a postupy odvádzania a čistenia komunálnych a priemyselných odpadových vôd, výskum vegetačných a malých čistiarní odpadových vôd. Riešime technologické aspekty nakladania s odpadovými vodami v súlade s legislatívnymi predpismi a možnosti recyklácie vyčistenej odpadovej vody. Sledujeme a analyzujeme údaje a informácie o verejných kanalizáciách. Pozornosť tiež venujeme analýzam vplyvu epidémie COVID-19 na odpadové vody a ich čistenie v ČOV.

Kaly z čistenia  komunálnych odpadových vôd

Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd. Venujeme sa možnostiam spracovania a nakladania s čistiarenským kalom. Sledujeme a analyzujeme údaje o množstve, zložení a vlastnostiach kalu, spôsoboch nakladania v rámci SR, o produkcii bioplynu a spôsobe jeho využitia.  Vykonávame monitoring kvality kalov a analýzu bioplynu z komunálnych ČOV. Ústav je poverenou organizáciou na vypracúvanie odborných posúdení aplikácie čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy z hľadiska pôvodu a úpravy kalu a vplyvu na kvalitu vôd v zmysle zákona č. 188/2003 Z. z.

Príprava manažmentu využívania zrážkových vôd. Skúmame a analyzujeme kvalitatívne parametre povrchového odtoku z urbanizovaného územia so zameraním sa na tvorbu metodiky na odber vzoriek počas extrémnej dažďovej udalosti. Venujeme sa posúdeniu vplyvu charakteristík zrážok a emisií v ovzduší na kvalitu povrchového odtoku. S dôrazom kladeným na environmentálne riešenia sa zameriavame na koncepčné riešenia zachytávania a opätovného využívania dažďových vôd z urbanizovaných území. Zabezpečujeme výskum faktorov ovplyvňujúcich koncepčné riešenia odkanalizovania pre dosiahnutie environmentálnych cieľov, výskum kvalitatívnych a kvantitatívnych pomerov stokových sietí a ich vplyvu na recipient.

Streams of rain are flowing down from the roof
Scientists are examining the quality of waste water treatment systems to control chemicals before releasing water to the environment.

Podpora hlavných cieľov EÚ a SR v oblasti nakladania s odpadovými vodami. Skúmame účinnosti odstránenia vybraných mikropolutantov v rámci čistiarenských procesov. Porovnávame náklady a efektivitu kvartérneho „moderného“ čistenia odpadových vôd. Zameriavame sa na kľúčové stratégie pre dosiahnutie energetickej neutrality vo vodnom sektore. Hľadáme riešenia na zlepšenie energetickej účinnosti procesov na ČOV. Skúmame možnosti monitorovania zdravotných parametrov – rôznych patogénov v odpadových vodách.

Vplyv vypúšťania odpadových vôd a kalov na kvalitu povrchových a podzemných vôd. Sledujeme vplyv vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu povrchových a podzemných vôd. Hodnotíme stav zberu, odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd.