V hydraulickom laboratóriu vykonávame kalibračné merania objemu a prietoku vody overovaním a kalibráciou prietokomerov, vodomerov a prietokomerov ako členov meračov tepla od DN200 do DN800 pre merací rozsah prietokov 15 m3.h-1 až 1800 m3.h-1.

Vykonávame kalibráciu vodomerných vrtúľ a ultrazvukových meračov rýchlosti prúdenia vody pre merací rozsah rýchlostí: 0,03 m.s-1 až 4,5 m.s-1.

Autorizovaná činnosť: Rozhodnutie o autorizácii č. 2016/900/007153/02463 z 12.9.2016 
Značka pridelená autorizovanej osobe: M 27.

Akreditované činnosti: Osvedčenie o akreditácii č: K-050