Hydrológia povrchových a podzemných vôd patrí k dôležitým oblastiam, ktorým sa VÚVH dlhodobo venuje. Klimatické zmeny významne ovplyvňujú hydrologický režim povodí riek, čo sa prejavuje častejším výskytom hydrologických extrémov – povodní a období sucha. Zaoberáme sa výskumom časopriestorovej variability extrémnych hydrologických javov a možnosťami  zmiernenia ich negatívnych dôsledkov adaptačnými opatreniami, vrátane návrhov na zmeny obhospodarovania poľnohospodárskej a lesnej krajiny. S využitím výsledkov monitorovania režimu povrchových i podzemných vôd a nástrojov numerického modelovania analyzujeme interakcie povrchových a podzemných vôd. Následne navrhujeme opatrenia na ochranu a podporu prirodzeného fungovania záplavových území a mokradí a na zabezpečenie udržateľného využívania vôd.
modelovanie zrazok a infiltracie v povodi
Modelovanie zrážok a infiltrácie v povodí

Zrážkovo – odtokové procesy v povodí. Komplexné hodnotenie zrážkovo-odtokových procesov v povodiach zahŕňajú návrhy adaptačných opatrení a ich optimalizáciu  s cieľom zmierniť dôsledky klimatických zmien. Navrhujeme prírode blízke opatrenia, ktoré sú súčasťou adaptačných opatrení s dlhodobou udržateľnosťou a pozitívnym vplyvom na zvyšovanie odolnosti ekosystémov, a zmiernenie poklesu biodiverzity územia. Identifikujeme kritické oblasti z pohľadu intenzity erózie pôdy vrátane kvantifikovania erózneho zmyvu z povodia a návrhu opatrení na zmiernenie nežiadúcich dopadov eróznych procesov. Analýzu procesov  v povodí a  optimalizáciu navrhovaných opatrení vykonávame s využitím terénneho prieskum a nástrojov numerického modelovania.

Obnova a revitalizácia mokradí. Posúdenie vodného režimu mokradí vykonávame s využitím výsledkov terénneho prieskumu, dlhodobého monitorovania vodného režimu a identifikovania hlavných tlakov.  Prebiehajúce procesy i vodný režim skúmame a analyzujeme s využitím GIS a  numerických modelov. Identifikované deficity vodného režimu mokradí sú podkladom k návrhom  a optimalizácii konkrétnych revitalizačných opatrení. Overujeme aj možnosti obnovy zanikajúcich mokradí, ktoré sú súčasťou zložitých odvodňovacích / závlahových systémov. Navrhujeme prírode blízke postupy, ale aj technické opatrenia na kanáloch, ktoré umožňujú obnovu vodného režimu mokradí. 

Vytvorenie vodných plôch v poľnohospodárskej krajine – CHVÚ Ostrovne lúky, LIFE
meranie-hydrologia
Meranie pôdnej vlhkosti v oblasti lužných lesov – záplavové územie Dunaja

Hydrologické procesy v povodí. Vplyvom silného pôsobenia antropogénnej činnosti sú zásoby vody v zóne aerácie pôdy narušené rôznou mierou, čo negatívne vplýva na  zdroje vody pre lesné a mokraďové ekosystémy. Výskum sa v tejto oblasti zameriavame na  vodný režim pôdy s využitím výsledkov terénneho prieskumu, hydrologických, meteorologických a pedologických charakteristík a nástrojov numerického modelovania.  Navrhujeme a optimalizujeme súbor vhodných revitalizačných opatrení, ktoré umožňujú dosiahnuť  zlepšenie vodného režimu pôdy v súlade s požiadavkami európskych smerníc na ochranu vôd a prírody.