Webové sídlo www.vuvh.sk má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na stránky www.vuvh.sk.

Stav súladu
Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
Obrázky , logá, bannery, neobsahujú alternatívny text.
Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu.
Niektoré navigačné prvky nemjú dostatočný kontrast.
Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy.
Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast.
Niektoré položky menu nie je možné vybrať klávesnicou.
Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu.

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky č. 78/2020 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 30.10.2022.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 30.10.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: web.master@vuvh.sk.
Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk