Pre odbornú verejnosť vykonáva Výskumný ústav vodného hospodárstva široké spektrum odborných kurzov zameraných na vzorkovanie pitných, povrchových, podzemných a odpadových vôd a kurzy, semináre, konzultačné dni v oblasti hydrobiológie, mikrobiológie a rádiochémie.

Kurz vzorkovania povrchovej a pitnej vody

Kurz sa uskutočnil 28. – 29.3.2023

Kurz vzorkovania povrchovej a pitnej vody – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku organizuje Kurz vzorkovania povrchovej a pitnej vody s cieľom poskytnúť účastníkom poznatky o vzorkovaní povrchových/pitných vôd v zmysle platných štandardizovaných predpisov s možnosťou prehlbovania vedomostí v jednotlivých oblastiach. Kurzy zamerané na praktické techniky odberov pitných/povrchových vôd sú určené pre pracovníkov, ktorí pôsobia v oblasti odberov vzoriek v rámci akreditovaných systémov podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018. Účastníci kurzu získajú certifikáty, ktoré kvalifikujú držiteľov k získaniu poverenia vykonávať špecifické činnosti v rámci systémov kvality súvisiace s odberom vzoriek. 

Kontakt

RNDr. Zuzana Velická, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 286
e-mail: zuzana.velicka@vuvh.sk

Hydrobiologický kurz – povrchové a pitné vody

V súčasnosti nie je tento kurz plánovaný.

Hydrobiologický kurz – povrchové a pitné vody – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku organizuje Hydrobiologický kurz-povrchové a pitné vody, ktorého cieľom je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky hydrobiológie povrchových/pitných vôd v zmysle platných štandardizovaných predpisov. Súčasťou kurzov povrchových vôd sú praktické techniky odberov biologických prvkov kvality – fytoplanktón, biosestón, fytobentos, makrozoobentos. Kurzy sú určené pre pracovníkov, ktorí vykonávajú odbery, spracovanie, determináciu a vyhodnotenie hydrobiologických vzoriek. Účastníci kurzu získajú certifikáty, ktoré kvalifikujú držiteľov k získaniu poverenia vykonávať špecifické činnosti v predmetných oblastiach. 

Kontakt

RNDr. Zuzana Velická, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 286
e-mail: zuzana.velicka@vuvh.sk

Hydrobiologický determinačný kurz

Aktuálny kurz: Determinácia lariev pakomárovitých – podčeľaď Orthocladiinae
Termín konania: 6. – 8.12.2023 (streda – piatok)
Termín uzávierky prihlášok: 15.10.2023
Miesto konania: VÚVH

Hydrobiologický determinačný kurz – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku každoročne organizuje Hydrobiologický determinačný kurz venovaný konkrétnej bioindikačnej skupine bentických bezstavovcov. Kurz je určený pre pracovníkov vodohospodárskych podnikov a hydrobiologických laboratórií, zamestnancov ústavov s aplikovanou hydrobiológiu, či študentov vysokých škôl prírodovedného zamerania. Účastníci získajú nové poznatky a trendy pri determinácii vodných organizmov prostredníctvom odborného vedenia prednášajúceho lektora. 

Kontakt

Mgr. Margita Lešťáková, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 415
e-mail: margita.lestakova@vuvh.sk

Aktuálny kurz: Determinácia lariev pakomárovitých – podčeľaď Orthocladiinae

Termín konania: 6. – 9.12.2023

Pozvánka a prihláška:

Predbežný program kurzu:

  • Všeobecný úvod do taxonómie, morfológie a ekológie lariev pakomárov (Chironomidae)
  • Morfológia a ekológia lariev pakomárov podčeľade Orthocladiinae
  • Tézy determinačného kľúča s odkazom na znaky lariev
  • Determinácia lariev
  • Determinácia vlastných mikroskopických preparátov

Lektor:

Doc. RNDr. Dubravka Čerba, PhD. (Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava)
Prof. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. (Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Organizačné pokyny:

Účastnícky poplatok: 240,-  €;  študenti 100,- €; (poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou kurzu, občerstvenie, determinačný kľúč ako súčasť zborníka – v slovenskom a anglickom jazyku)
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 3. 11. 2023.

Mikrobiologický kurz – základy mikrobiológie v laboratóriu

V súčasnosti nie je tento kurz plánovaný.

Mikrobiologický kurz – základy mikrobiológie v laboratóriu – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku organizuje Mikrobiologický kurz-základy mikrobiológie v laboratóriu s cieľom získania základných poznatkov a praktických skúseností pre prácu v mikrobiologickom laboratóriu so zameraním na mikrobiologické analýzy vôd. Kurz prebieha 2 dni a je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť poskytuje účastníkom informácie o štandardných metódach používaných vo vodohospodárskej praxi a o požiadavkách na prácu v akreditovanom laboratóriu. Praktická časť je zameraná na osvojenie si základných techník spracovania vzoriek vôd a vyhodnotenia výsledkov podľa platných metód. 

Kontakt

RNDr. Marianna Cíchová, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 401
e-mail: marianna.cichova@vuvh.sk

Mikrobiologický kurz

V súčasnosti nie je tento kurz plánovaný.

Mikrobiologický kurz – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku organizuje Mikrobiologický kurz s cieľom poskytnúť nové informácie v oblasti mikrobiológie vôd so zameraním najmä na zmeny v metodických a legislatívnych požiadavkách, informovanie o nových metódach v oblasti mikrobiologického výskumu a poskytnutie možnosti priamej komunikácie odborníkov mikrobiologickej a biologickej komunity. Kurz prebieha 1 deň a je určený najmä pre pracovníkov vodohospodárskych, vodárenských a iných laboratórií, ktoré sa venujú mikrobiologickým a biologickým analýzam vôd. 

Kontakt

RNDr. Marianna Cíchová, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 401
e-mail: marianna.cichova@vuvh.sk

Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií

V súčasnosti nie je tento seminár plánovaný.

Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku organizuje Semináre  pracovníkov rádiochemických laboratórií, ktorého cieľom je poskytnúť nové, komplexné informácie z oblasti rádiochémie a rádioekológie, reagovať na aktuálne požiadavky praxe, umožniť vzájomnú komunikáciu odborníkov z jednotlivých oblastí rádiochémie a pracovníkov hydroanalytických laboratórií s užšou špecializáciou v oblasti rádiochémie vôd, a to rezortov vodárenských spoločností, životného prostredia, taktiež zdravotníctva a iných neštátnych subjektov. 

Kontakt

RNDr. Gabriela Wallová, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 267
e-mail: gabriela.wallova@vuvh.sk

Konzultačné dni pracovníkov vodohospodárskych rádiochemických laboratórií

V súčasnosti nie sú konzultačné dni plánované.

Konzultačné dni pracovníkov vodohospodárskych rádiochemických laboratórií – podrobné informácie

Poskytujeme informovanie o legislatíve a technických normách na stanovenie rádioaktívnych látok vo vodách a s vodou súvisiacich matriciach. Prezentujeme poznatky zamerané na vývoj referenčnej úrovne rádionuklidov v hydrosfére, skúsenosti s vplyvom prevádzky atómových elektrární na hydrosféru, úlohy Radiačnej monitorovacej siete a problematiku prírodných rádionuklidov na úpravniach pitných vôd. 

Kontakt

RNDr. Gabriela Wallová, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 267
e-mail: gabriela.wallova@vuvh.sk

Kurz vzorkovania podzemnej a odpadovej vody

V súčasnosti nie je tento kurz plánovaný.

Kurz vzorkovania podzemnej a odpadovej vody – podrobné informácie

Organizujeme Kurzy vzorkovania podzemnej a odpadovej vody, zamerané na získanie prehľadu a základných poznatkov o problematike vzorkovania. Kurz zahŕňa základné poznatky o odbere vzoriek vody, príprave programu vzorkovania, klasickými ako aj novými metódami a riešenie praktických problémov vzorkovania. Súčasťou kurzu sú aj informácie o legislatíve a normách v oblasti vzorkovania podzemnej a odpadovej vody. V rámci kurzu sa vykoná aj praktická ukážka vzorkovacej techniky a odberu vzoriek vody ako aj terénnych meraní kvalitatívnych parametrov.  Kurz trvá 3 dni a je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, podnikov povodí a ostatných pracovníkov pracujúcich v danej problematike. 

Kontakt

Mgr. Adriána Kušnier Palugová
Tel.: +421 2 59 343 340
e-mail: adriana.palugova@vuvh.sk

Prihlášky

Bližšie informácie sú na pozvánke, v prípade záujmu prosíme o vyplnenie a zaslanie prihlášky

Kurzy vodohospodárov

Kurzy sa uskutočnili 15. – 19.5.2023 (Kurz vodohospodárov I) a 18. – 22.9.2023 (Kurz vodohospodárov II)

Kurzy vodohospodárov – podrobné informácie

Odbor ochrany a technológie vôd organizuje Kurzy vodohospodárov I. a II. Ich cieľom je poskytnutie prehľadu a poznatkov o problematike vodného hospodárstva s možnosťou ich prehlbovania a o riešení metodických problémov vodohospodárskych činností. Obidva kurzy trvajú 5 dní, z toho jeden deň je venovaný celodennej odbornej exkurzii. Na záver kurzu účastníci získajú potvrdenie o jeho absolvovaní. Po absolvovaní Kurzu vodohospodárov II. môžu účastníci vypracovať prácu, ktorá rieši vybraný problém vysielajúcej organizácie a po jej obhájení pred komisiou MŽP SR získajú Osvedčenie vodohospodára. 

Kontakt

Mgr. Adriána Kušnier Palugová
Tel.: +421 2 59 343 340
e-mail: adriana.palugova@vuvh.sk

Prihlášky

Bližšie informácie o Kurze vodohospodárov I sú na pozvánke, v prípade záujmu prosíme o vyplnenie a zaslanie prihlášky.

Bližšie informácie o Kurze vodohospodárov II sú na pozvánke, v prípade záujmu prosíme o vyplnenie a zaslanie prihlášky.

Seminár pre pracovníkov štátnej a verejne správy – Ochrana podzemných vôd

Seminár s témou „Vízia nulového znečisťovania vôd“ sa uskutoční 1. 12. 2023 v priestoroch VÚVH.

Seminár Ochrana podzemných vôd – podrobné informácie

Za účelom vzdelávania pracovníkov v štátnej a verejnej správy a širšej odbornej verejnosti a študentov organizujeme pravidelný odborný seminár venovaný problémom ochrany vôd a súvisiacich ekosystémov. Cieľom seminára je vytvoriť dostatočný priestor aktuálnym informáciám o ochrane vôd. Prezentované sú najnovšie poznatky, názory a skúsenosti odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ale aj povrchových vôd, pitných vôd, či odpadových vôd. Pozornosť je venovaná aj zdrojom znečistenia a problémom znečisťovaniu vôd z poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti, využívaniu vody, vplyvom a dopadom antropogénnej činnosti a klimatickej zmeny na podzemnú vodu. V rámci seminára sú prezentované aj informácie z oblasti novej legislatívy, koncepcií a procesu implementácie smerníc EÚ dotýkajúcej sa ochrany vôd a tiež výsledky výskumu, prieskumu a projektov, ktoré riešia aktuálne problémy ochrany vôd v praxi. 

Kontakt

Mgr. Adriána Kušnier Palugová
Tel.: +421 2 59 343 340
e-mail: adriana.palugova@vuvh.sk

RNDr. Anna Patschová, PhD.
Tel.: +421 2 59343 474
e-mail: anna.patschova@vuvh.sk

Seminár 1. 12. 2023 „Vízia nulového znečisťovania vôd“

Bližšie informácie o vložnom, okruhoch prednášok a administratívne informácie k semináru nájdete v pozvánke.

Prihlášku je potrebné vyplniť do 20. 11. 2023 prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára.