Pre odbornú verejnosť vykonáva Výskumný ústav vodného hospodárstva široké spektrum odborných kurzov zameraných na vzorkovanie pitných, povrchových, podzemných a odpadových vôd a kurzy, semináre, konzultačné dni v oblasti hydrobiológie, mikrobiológie a rádiochémie.

Kurz vzorkovania povrchovej a pitnej vody

Kurz vzorkovania pitných vôd je plánovaný v termíne 22.5.2024

Kurz vzorkovania povrchovej a pitnej vody – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku organizuje Kurz vzorkovania povrchovej a pitnej vody s cieľom poskytnúť účastníkom poznatky o vzorkovaní povrchových/pitných vôd v zmysle platných štandardizovaných predpisov s možnosťou prehlbovania vedomostí v jednotlivých oblastiach. Kurzy zamerané na praktické techniky odberov pitných/povrchových vôd sú určené pre pracovníkov, ktorí pôsobia v oblasti odberov vzoriek v rámci akreditovaných systémov podľa STN EN ISO/IEC 17025:2018. Účastníci kurzu získajú certifikáty, ktoré kvalifikujú držiteľov k získaniu poverenia vykonávať špecifické činnosti v rámci systémov kvality súvisiace s odberom vzoriek. 

Pozvánka a prihláška:

Kontakt

RNDr. Zuzana Velická, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 286
e-mail: zuzana.velicka@vuvh.sk

Hydrobiologický kurz – povrchové a pitné vody

V súčasnosti nie je tento kurz plánovaný.

Hydrobiologický kurz – povrchové a pitné vody – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku organizuje Hydrobiologický kurz-povrchové a pitné vody, ktorého cieľom je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky hydrobiológie povrchových/pitných vôd v zmysle platných štandardizovaných predpisov. Súčasťou kurzov povrchových vôd sú praktické techniky odberov biologických prvkov kvality – fytoplanktón, biosestón, fytobentos, makrozoobentos. Kurzy sú určené pre pracovníkov, ktorí vykonávajú odbery, spracovanie, determináciu a vyhodnotenie hydrobiologických vzoriek. Účastníci kurzu získajú certifikáty, ktoré kvalifikujú držiteľov k získaniu poverenia vykonávať špecifické činnosti v predmetných oblastiach. 

Kontakt

RNDr. Zuzana Velická, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 286
e-mail: zuzana.velicka@vuvh.sk

Hydrobiologický determinačný kurz

Kurz je plánovaný v termíne 6. – 8. novembra 2024 (streda – piatok)
Termín uzávierky prihlášok: 4.10.2024
Zameranie: Pošvatky Slovenska – larvy
Miesto konania: VÚVH

Hydrobiologický determinačný kurz – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku každoročne organizuje Hydrobiologický determinačný kurz venovaný konkrétnej bioindikačnej skupine bentických bezstavovcov. Kurz je určený pre pracovníkov vodohospodárskych podnikov a hydrobiologických laboratórií, zamestnancov ústavov s aplikovanou hydrobiológiu, či študentov vysokých škôl prírodovedného zamerania. Účastníci získajú nové poznatky a trendy pri determinácii vodných organizmov prostredníctvom odborného vedenia prednášajúceho lektora. 

Kontakt

Mgr. Margita Lešťáková, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 415
e-mail: margita.lestakova@vuvh.sk

Kurz plánovaný v roku 2024: Pošvatky Slovenska – larvy

Termín konania: 6. – 8.11.2024

Predbežný program kurzu:

  • Morfológia, biológia, ekológia lariev pošvatiek a ich rozšírenie na Slovensku
  • Tézy determinačného kľúča s odkazom na znaky lariev
  • Determinácia lariev
  • Determinácia vlastného materiálu

Lektor:
RNDr. Matej Žiak, PhD. (Slovenské národné múzeum, Múzeá v Martine)

Organizačné pokyny:

Účastnícky poplatok: 240,-  €;  študenti 100,- €; (poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou kurzu, občerstvenie, determinačný kľúč ako súčasť zborníka – v slovenskom a anglickom jazyku)
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 15. 10. 2024.


Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 4.10.2024 na adresu:
Mgr. Margita Lešťáková, Phd., VÚVH, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
alebo e-mailom na: margita.lestakova@vuvh.sk alebo miroslav.mlaka@vuvh.sk


Detailnejšie informácie o kurze ako aj prihláška sú súčasťou priloženej pozvánky.

Mikrobiologický kurz – základy mikrobiológie v laboratóriu

Kurz sa uskutoční v termíne 5. – 6.6.2024 (streda – štvrtok)
Termín uzávierky prihlášok: 25.4.2024
Miesto konania: VÚVH

Mikrobiologický kurz – základy mikrobiológie v laboratóriu – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku organizuje Mikrobiologický kurz-základy mikrobiológie v laboratóriu s cieľom získania základných poznatkov a praktických skúseností pre prácu v mikrobiologickom laboratóriu so zameraním na mikrobiologické analýzy vôd. Kurz prebieha 2 dni a je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť poskytuje účastníkom informácie o štandardných metódach používaných vo vodohospodárskej praxi a o požiadavkách na prácu v akreditovanom laboratóriu. Praktická časť je zameraná na osvojenie si základných techník spracovania vzoriek vôd a vyhodnotenia výsledkov podľa platných metód. 

Pozvánka a prihláška:

Kontakt

RNDr. Marianna Cíchová, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 401
e-mail: marianna.cichova@vuvh.sk

Mikrobiologický kurz

V súčasnosti nie je tento kurz plánovaný.

Mikrobiologický kurz – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku organizuje Mikrobiologický kurz s cieľom poskytnúť nové informácie v oblasti mikrobiológie vôd so zameraním najmä na zmeny v metodických a legislatívnych požiadavkách, informovanie o nových metódach v oblasti mikrobiologického výskumu a poskytnutie možnosti priamej komunikácie odborníkov mikrobiologickej a biologickej komunity. Kurz prebieha 1 deň a je určený najmä pre pracovníkov vodohospodárskych, vodárenských a iných laboratórií, ktoré sa venujú mikrobiologickým a biologickým analýzam vôd. 

Kontakt

RNDr. Marianna Cíchová, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 401
e-mail: marianna.cichova@vuvh.sk

Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií

Seminár je predbežne presunutý na november 2024.

Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií – podrobné informácie

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku organizuje Semináre  pracovníkov rádiochemických laboratórií, ktorého cieľom je poskytnúť nové, komplexné informácie z oblasti rádiochémie a rádioekológie, reagovať na aktuálne požiadavky praxe, umožniť vzájomnú komunikáciu odborníkov z jednotlivých oblastí rádiochémie a pracovníkov hydroanalytických laboratórií s užšou špecializáciou v oblasti rádiochémie vôd, a to rezortov vodárenských spoločností, životného prostredia, taktiež zdravotníctva a iných neštátnych subjektov. 

Kontakt

RNDr. Gabriela Wallová, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 267
e-mail: gabriela.wallova@vuvh.sk

Konzultačné dni pracovníkov vodohospodárskych rádiochemických laboratórií

V súčasnosti nie sú konzultačné dni plánované.

Konzultačné dni pracovníkov vodohospodárskych rádiochemických laboratórií – podrobné informácie

Poskytujeme informovanie o legislatíve a technických normách na stanovenie rádioaktívnych látok vo vodách a s vodou súvisiacich matriciach. Prezentujeme poznatky zamerané na vývoj referenčnej úrovne rádionuklidov v hydrosfére, skúsenosti s vplyvom prevádzky atómových elektrární na hydrosféru, úlohy Radiačnej monitorovacej siete a problematiku prírodných rádionuklidov na úpravniach pitných vôd. 

Kontakt

RNDr. Gabriela Wallová, PhD.
Tel.: +421 2 59 343 267
e-mail: gabriela.wallova@vuvh.sk

Kurz vzorkovania podzemnej vody

Kurz vzorkovania podzemnej vody sa uskutoční 14. – 15.10.2024

Kurz vzorkovania podzemnej vody – podrobné informácie

Organizujeme Kurz vzorkovania podzemnej vody , ktorý je zameraný na získanie prehľadu a základných poznatkov o problematike vzorkovania. Kurz zahŕňa základné poznatky o odbere vzoriek vody, príprave programu vzorkovania, klasickými ako aj novými metódami a riešenie praktických problémov vzorkovania. Súčasťou kurzu sú aj informácie o legislatíve a normách v oblasti vzorkovania podzemnej vody. V rámci kurzu sa vykoná aj praktická ukážka vzorkovacej techniky a odberu vzoriek vody ako aj terénnych meraní kvalitatívnych parametrov. Kurz trvá 2 dni a je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, podnikov povodí a ostatných pracovníkov pracujúcich v danej problematike. 

Kontakt – kurz vzorkovania podzemnej vody

Mgr. Adriána Kušnier Palugová
Tel.: +421 2 59 343 371
e-mail: adriana.palugova@vuvh.sk

Pozvánka a prihláška na Kurz vzorkovania podzemnej vody

Kurz vzorkovania odpadovej vody

Kurz vzorkovania odpadovej vody sa uskutoční 11. – 12.11.2024

Kurz vzorkovania odpadovej vody – podrobné informácie

Organizujeme Kurz vzorkovania odpadovej vody, ktorý je zameraný na získanie prehľadu a základných poznatkov o problematike vzorkovania. Kurz zahŕňa základné poznatky o odbere vzoriek odpadovej vody, príprave programu vzorkovania, klasickými ako aj novými metódami a riešenie praktických problémov vzorkovania. Súčasťou kurzu sú aj informácie o legislatíve a normách v oblasti vzorkovania odpadovej vody. Kurz trvá 2 dni a je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, podnikov povodí a ostatných pracovníkov pracujúcich v danej problematike.

Kontakt – kurz vzorkovania odpadovej vody

Ing. Mária Mihalíková
Tel.: +421 2 59 343 405
e-mail: maria.mihalikova@vuvh.sk

Pozvánka a prihláška na Kurz vzorkovania odpadovej vody

Kurzy vodohospodárov

Kurz vodohospodárov I sa uskutoční 13. – 17.5.2024 a Kurz vodohospodárov II sa uskutoční 9. – 13.9.2024

Kurzy vodohospodárov – podrobné informácie

Odbor ochrany a technológie vôd organizuje Kurzy vodohospodárov I. a II. Ich cieľom je poskytnutie prehľadu a poznatkov o problematike vodného hospodárstva s možnosťou ich prehlbovania a o riešení metodických problémov vodohospodárskych činností. Obidva kurzy trvajú 5 dní, z toho jeden deň je venovaný celodennej odbornej exkurzii. Na záver kurzu účastníci získajú potvrdenie o jeho absolvovaní. Po absolvovaní Kurzu vodohospodárov II. môžu účastníci vypracovať prácu, ktorá rieši vybraný problém vysielajúcej organizácie a po jej obhájení pred komisiou MŽP SR získajú Osvedčenie vodohospodára. 

Kontakt

Mgr. Adriána Kušnier Palugová
Tel.: +421 2 59 343 371
e-mail: adriana.palugova@vuvh.sk

Pozvánky a prihlášky na kurzy

Kurz vodohospodárov I

Kurz vodohospodárov II

Seminár pre pracovníkov štátnej a verejne správy – Ochrana podzemných vôd

Seminár sa uskutoční 5. 12. 2024 v priestoroch VÚVH.

Seminár Ochrana podzemných vôd – podrobné informácie

Za účelom vzdelávania pracovníkov v štátnej a verejnej správy a širšej odbornej verejnosti a študentov organizujeme pravidelný odborný seminár venovaný problémom ochrany vôd a súvisiacich ekosystémov. Cieľom seminára je vytvoriť dostatočný priestor aktuálnym informáciám o ochrane vôd. Prezentované sú najnovšie poznatky, názory a skúsenosti odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ale aj povrchových vôd, pitných vôd, či odpadových vôd. Pozornosť je venovaná aj zdrojom znečistenia a problémom znečisťovaniu vôd z poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti, využívaniu vody, vplyvom a dopadom antropogénnej činnosti a klimatickej zmeny na podzemnú vodu. V rámci seminára sú prezentované aj informácie z oblasti novej legislatívy, koncepcií a procesu implementácie smerníc EÚ dotýkajúcej sa ochrany vôd a tiež výsledky výskumu, prieskumu a projektov, ktoré riešia aktuálne problémy ochrany vôd v praxi. 

Kontakt

Mgr. Adriána Kušnier Palugová
Tel.: +421 2 59 343 371
e-mail: adriana.palugova@vuvh.sk

RNDr. Anna Patschová, PhD.
Tel.: +421 2 59343 474
e-mail: anna.patschova@vuvh.sk

Seminár Ochrana podzemných vôd 2023 – prednášky na stiahnutie