Slobodný prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Za zabezpečenie sprístupnenia informácií občanom na žiadosť v zmysle § 14  až 22  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva (VÚVH) zodpovedá poverený zamestnanec sekretariátu riaditeľa.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

poštou na adresu: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

osobne: v pracovných dňoch od 9.00 h do 14.00 h

telefonicky: 02/59 343 336

e-mail: spi@vuvh.sk

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií musí byť zo žiadosti zrejmé:

povinná osoba – adresát

meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa

adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa

ktorých informácií sa žiadosť týka – presná otázka

aký spôsob sprístupnenia informácie navrhujete

VÚVH je povinný žiadosť o sprístupnenie informácií vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej podania a zaevidovania v podateľni VÚVH alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty bude žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty. Ak VÚVH nemá požadovanú informáciu k dispozícii, ale má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Inak žiadosť odmietne rozhodnutím v zákonnej lehote 8 pracovných dní od prijatia. Ak VÚVH nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva VÚVH ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolací orgán (MŽP SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou.

Základný právny rámec pre činnosť VÚVH

Centrálny register zmlúv

Zmluvy uzatvorené od 1.1.2011 musia byť zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). CRZ je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Zverejňovanie zmlúv v zmysle uznesenia vlády SR č. 491/2010 a uznesenia vlády SR č. 603 z 8. septembra 2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu nájdete tu.