Spoločenstvá organizmov osídľujúce vodné prostredie sú dlhodobo pod tlakom rozmanitých ľudských činností, narúšajúcich ich prirodzenú štruktúru. Zaoberáme sa výskumom vplyvu hydromorfologických zmien tokov zapríčinených najmä využívaním vôd (úpravy tokov, energetika, plavba, odbery vôd) a rôznych typov znečisťovania vôd (napr. znečistenie živinami, organické znečistenie, vypúšťanie toxických látok) na biologické osídlenie riek. V tejto oblasti sa zameriavame na identifikovanie príčin nepriaznivých dopadov na spoločenstvá vodných organizmov. Analyzujeme vplyv jednotlivých antropických tlakov a ich prípadný kumulatívny účinok na biologické spoločenstvá povrchových vôd. Posudzujeme účinnosť revitalizácie riek vo vzťahu k cieľom obnovy a celkovému zlepšovaniu a udržaniu ich dobrého ekologického stavu.

Ekologický stav/potenciál povrchových vôd. Vykonávame hodnotenie ekologického stavu vodných útvarov Slovenska, ktoré pozostáva z hodnotenia stavu prirodzených tokov a potenciálu vo výrazne zmenených a umelých vodných tokoch, prípadne v ich úsekoch. Stav spoločenstiev vodných organizmov stanovujeme na základe zistených odchýlok od referenčného (bez vplyvu človeka), resp. prirodzeného stavu (bez fyzikálnych úprav, regulácií a znečistenia).

Hodnotiace systémy. Vyvíjame klasifikačné schémy na hodnotenie stavu/potenciálu vôd na základe vodných spoločenstiev. Princípom je výber vhodných hodnotiacich metrík/indexov s cieľom správneho nastavenia ich hraničných hodnôt pre zatriedenie do tried ekologického stavu/potenciálu. Pri vypracovaní hodnotiacich systémov zosúlaďujeme klasifikačné schémy s hodnotením podporných prvkov kvality (hydromorfológia, fyzikálno-chemické ukazovatele).

ochrana bioty
ochrana bioty
kalna nad hronom

Vplyv ľudskej činnosti na vodné ekosystémy. Vyhodnocujeme vplyvy antropogénnej činnosti a využívania vôd (priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, urbanizácia, rekreácia, …) na vodné ekosystémy. Hlavný dôraz sa kladie na hydromorfologické zmeny, organické znečistenie, znečistenie živinami, znečistenie prioritnými látkami a látkami relevantnými pre Slovensko. Riešime aktuálne problémy vplyvu extrémnych prejavov zmeny klímy, nedostatku vody a vplyvu sucha na vodné ekosystémy.

Invázne a nepôvodné druhy. Skúmame výskyt inváznych a nepôvodných druhov rastlín a živočíchov vo vodnom prostredí. Sústreďujeme sa na možnosti ich šírenia a negatívneho ovplyvňovania populácií pôvodných druhov a biotopov, aj s ohľadom na prebiehajúcu zmenu klímy. Skúmame negatívny vplyv dominancie inváznych druhov v akvatických spoločenstvách na možné narušenie funkčnosti ekosystémov vo vzťahu k zhoršovaniu ekologického stavu vôd. Osobitnú pozornosť venujeme prítomnosti inváznych druhov rastlín v spoločenstvách brehových porastov, ktoré sú vhodným biotopom pre ich expanziu.

ochrana bioty
ochrana biotopy
ochrana biologickych spolocenstiev

Spoločenstvá vodných organizmov. Dlhodobo sledujeme a skúmame stav spoločenstiev fytoplanktónu, fytobentosu, vodných makrofýt, bentických bezstavovcov a rýb najmä za účelom posúdenia ich zmien v čase ako aj vo vzťahu k ekologickému stavu povrchových vôd. Spoločenstvá vodných organizmov analyzujeme tiež vo vzťahu k rôznym typom narušenia hydromorfológie tokov. V rámci monitorovania skúmame zmeny ku ktorým v tejto oblasti došlo po realizácii revitalizačných opatrení.