Spoločenstvá organizmov osídľujúce vodné prostredie sú dlhodobo pod tlakom rozmanitých ľudských činností, narúšajúcich ich prirodzenú štruktúru. Zaoberáme sa výskumom vplyvu hydromorfologických zmien tokov zapríčinených najmä využívaním vôd (úpravy tokov, energetika, plavba, odbery vôd) a rôznych typov znečisťovania vôd (napr. znečistenie živinami, organické znečistenie, vypúšťanie toxických látok) na biologické osídlenie riek. V tejto oblasti sa zameriavame na identifikovanie príčin nepriaznivých dopadov na spoločenstvá vodných organizmov. Analyzujeme vplyv jednotlivých antropických tlakov a ich prípadný kumulatívny účinok na biologické spoločenstvá povrchových vôd. Posudzujeme účinnosť revitalizácie riek vo vzťahu k cieľom obnovy a celkovému zlepšovaniu a udržaniu ich dobrého ekologického stavu.
Tvorba metodík a koncepčných dokumentov

Obdobie riešenia:      1.1.2019 – 31.12.2023

Finančný zdroj:           Operačný program Kvalita životného prostredia

Finančné náklady:      573 008,57 EUR

Koordinátor projektu za VÚVH/kontakt:       Ing. Andrej Seman, andrej.seman@vuvh.sk          

Ciele projektu: Cieľom projektu je vypracovanie piatich samostatných koncepčných dokumentov v oblastiach pitných, podzemných a povrchových vôd. Jednotlivými materiálmi sú:

  1. Vypracovanie metodiky na hodnotenie environmentálnej škody na podzemných vodách pre poskytovanie odborných stanovísk a vyjadrení ku konaniam v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd.
  2. Vypracovanie zoznamu prípravkov na ochranu rastlín, ktorých použitie je v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané.
  3. Tvorba katalógu útvarov povrchových vôd.
  4. Revízia metodického usmernenia „Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov“ a jeho doplnenie o najnovšie poznatky.
  5. Revitalizácie tokov – metodické usmernenie.

Metodika: Projekt realizuje VÚVH prevažne vlastnými zamestnancami. Pre niektoré činnosti sú potrebné externé kapacity. Vykonanie takýchto prác je zabezpečené uzatvorením dohôd o vykonaní práce s expertami, ktorý nie sú zamestnancami VÚVH. Pri samotnom vypracovaní dokumentov sa vychádza zo súčasnej úrovne poznania problematiky s využitím poznatkov publikovaných, resp. aplikovaných na Slovensku aj v zahraničí. Jednotlivé materiály prejdú odbornou oponentúrou resp. pripomienkovým konaním pred zverejnením definitívneho znenia.

Priebežné výsledky projektu:

Aktivita 1: Vypracovanie metodiky na hodnotenie environmentálnej škody na podzemných vodách pre poskytovanie odborných stanovísk a vyjadrení ku konaniam v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd

Aktivita 3: Tvorba katalógu vodných útvarov

Aktivita 4: Revízia metodického usmernenia „Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov“ a jeho doplnenie o najnovšie poznatky

Výsledkom revízie je aktuálna Metodika spriechodňovania priečnych bariér na vodných tokoch pre ichytyofaunu. Súčasťou metodiky je aktualizovaná Mapa rybích pásem a tabuľkový zoznam rybích pásiem.

Aktivita 5: Revitalizácia tokov – metodické usmernenie