Hydrológia a hydraulika
Ochrana a technológia vôd
Manažment povodí
Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd Slovenska
Ekonomika a správa majetku