Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 Odborné kurzy

DETERMINAČNÝ KURZ PRE HYDROBIOLÓGOV – VYBRANÉ ČEĽADE VODNÝCH DVOJKRÍDLOVCOV (DIPTERA).
DETERMINÁCIA LARIEV, EKOLÓGIA A VÝSKYT.


Termín konania:
6. - 7. november 2019 (streda - štvrtok)

Miesto konania:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava

Kontaktné osoby:

Mgr. Margita Lešťáková, PhD.
Tel. č. 02/59343 490 (415)
Email: margita.lestakova@vuvh.sk

Mgr. Zuzana Vráblová
Tel.č. 02/59343 415 (426)
Email: zuzana.vrablova@vuvh.sk

Predbežný program kurzu:

 • Morfológia a ekológia lariev dvojkrídlovcov:
  • vybrané čeľade Nematocera/Brachycera
  • prezentácia ukážok jednotlivých taxónov
 • Prezentácia charakteristických taxónov rôznych biotopov
 • Diskusia

Lektor:
doc. RNDr. Eva Bulánková CSc. (Fakulta prírodných vied Univerzity Komenského v Bratislave)
Mgr. Jan Špaček PhD. (Povodí Labe, s.p., Hradec Králové)

Organizačné pokyny:
Účastnícky poplatok:150 €; študenti 75 € (poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou kurzu, občerstvenie, pracovné materiály)
Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 21. 10. 2019 prevodným príkazom na účet SVHS pri VÚVH:


Variabilný symbol: 06112019
Konštantný symbol: 0308
IBAN: SK9209000000000011466172
BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
SVHS nie je platcom DPH.

Do správy pre príjemcu uveďte názov, sídlo organizácie a mená účastníkov, za ktorých sa vykonáva platba.
Pri platbe zo zahraničia všetky bankové poplatky hradí príkazca. Použite príkaz „OUR“
, aby vložné bolo uhradené na účet organizátora v plnej výške. Prípadné nedoplatky budeme musieť dofakturovať.
V prípade neúčasti na kurze sa vložné nevracia, možné je vyslať náhradníka.

Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 21. 10. 2019 na adresu:
Mgr. Margita Lešťáková, Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava,
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
alebo e-mailom na kontaktné adresy: margita.lestakova@vuvh.skzuzana.vrablova@vuvh.sk

Kurz sa bude konať iba v prípade účasti minimálne desiatich účastníkov.

Detailnejšie informácie o kurze ako aj prihláška sú súčasťou priloženej pozvánky.