Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
 Konferencie

Odborný seminár - Problémy ochrany podzemných vôd


Vyhodnotenie

V utorok 3. decembra 2019 sa v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva uskutočnil 8. ročník tradičného seminára Problémy ochrany podzemných vôd. Seminár pripravuje VÚVH v spoluprácu so Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou pri VÚVH , Zväzom slovenských vedecko technických spoločností a s MŽP SR.

Program seminára

Seminár slúži na oboznámenie odbornej verejnosti ako napr. pracovníkov štátnej správy, vodohospodárov a hydrogeológov s aktuálnymi aspektami danej problematiky a poskytuje priestor na odbornú diskusiu a výmenu skúseností.

Seminár bol rozdelený do 3 tematických blokov: 1. Ochrana vôd - legislatívna a ďalšia podpora, 2. Hodnotenie podzemných vôd a 3. Najnovšie poznatky v oblasti podzemných vôd na Slovensku. Implementácie RSV v SR sa týkali 3 prednášky, konkrétne prezentácia Dr. O. Horváta (MŽP SR) a kol. s názvom „Novelizácia nariadenia 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd“, Dr. Bubeníkovej a kol. s názvom „Identifikácia vplyvov a dopadov na chemický stav útvarov podzemných vôd a aktualizácia vodohospodárskych problémov“ a Dr. Patschovej a kol. s názvom „Pesticídy, dusičnany a ďalšie emergentné látky v podzemných vodách v SR“. Seminár bol hodnotený prítomnými veľmi pozitívne.

Dovedna odznelo 11 odborných prednášok, ktoré rozprúdili diskusiu medzi takmer 150 zúčastnenými.

Fotografie zo seminára:
kliknite na plné zobrazenie

1.jpg 2.jpg 3.jpg

Svoje príspevky prednášajúci poskytli na voľné stiahnutie na web stránke Výskumného ústavu vodného hospodárstva, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Prezentované príspevky:

Organizátori už pripravujú ďalší ročník seminára, ktorý sa bude konať vo štvrtok 1. 12. 2020. Pre viac informácii sledujte aktualizáciu našej stránky.


Informácie


Termín konania seminára: 3. 12. 2019

Kontaktná osoba:
RNDr. Anna Patschová, PhD. ;  Mgr. Adriana Palugová ;  Mgr. Eva Speváková, PhD.
Tel. č.: 02/59 34 33 40 ;  02/59 34 33 71 ;  02/59 34 34 63
e-mail: anna.patschova@vuvh.skadriana.palugova@vuvh.skeva.spevakova@vuvh.sk

Cieľ odborného seminára
Cieľom seminára je prezentácia najnovších poznatkov, názorov, vedomostí a skúseností odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia. Pozornosť bude venovaná problémom ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd a suchozemským ekosystémom závislým na vodách, využívaniu pitných vôd a znečisťovaniu vôd z poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti. Súčasťou seminára budú aj informácie z oblasti novej legislatívy týkajúcej sa ochrany vôd.

Okruh prednesených tém:
  - Výsledky hodnotenia stavu vôd na Slovensku
  - Legislatívna podpora ochrany vôd
  - Monitoring znečistenia podzemných vôd
  - Environmentálne optimálne využívanie zdrojov podzemných vôd
  - Znečistenie podzemných vôd
  - Aktuálne problémy ochrany vôd na Slovensku

Seminár je určený pre odbornú verejnosť, pracovníkom štátnej správy, vodohospodárskym pracovníkom, správcom povodí, vodovodov, kanalizácií, hydrogeológom a vodohospodárskym projektantom, ale aj odborníkom z oblasti poľnohospodárskej a priemyselnej výroby.

Účastnícky poplatok: 25,- €
Pracovníci rezortu MŽP SR, odborov starostlivosti o ŽP a študentov je účasť bezplatná.
Platby sa uskutočňujú na účet Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti.
Číslo bankového účtu:
IBAN: SK9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 242 019
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, prosíme zaslať najneskôr do: 22. 11. 2019 na e-mail adriana.palugova@vuvh.sk alebo poštou na uvedenú kontaktnú adresu.