Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 Odborné kurzy

Odborný seminár - Problémy ochrany podzemných vôd


Termín konania kurzu: 4. decembra 2018

Cieľ odborného seminára:
Cieľom seminára je prezentácia najnovších poznatkov, názorov a skúseností odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny v 21. storočia. Pozornosť bude venovaná problémom ochrany zdrojov povrchových vôd a suchozemským ekosystémom závislým na vodách, využívaniu pitných vôd, znečisťovaniu vôd z poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti. Súčasťou seminára budú aj informácie z oblasti novej legislatívy dotýkajúcej sa ochrany vôd.

Kontaktná osoba:
RNDr. Anna Patschová, PhD.
Mgr. Adriana Palugová
Tel. č.: 02/59 34 34 13; 02/59 34 34 39
e-mail: patschova@vuvh.sk, adriana.palugova@vuvh.sk

 

 

 

 


 

Okruh výberových oblastí:

· Výsledky hodnotenia stavu vôd na Slovensku
· Legislatívna podpora ochrany vôd
· Monitoring znečistenia podzemných vôd
· Environmentálne optimálne využívanie zdrojov podzemných vôd
· Znečistenie podzemných vôd
· Aktuálne problémy ochrany vôd na Slovensku

Seminár je určený odbornej verejnosti, pracovníkom štátnej správy, vodohospodárskym pracovníkom, správcom povodí, vodovodov, kanalizácií, hydrogeológom a vodohospodárskym projektantom, ale aj odborníkom z oblasti poľnohospodárskej a priemyselnej výroby.

Administratívne informácie:
Vložné na seminár: 25,- €
Pre pracovníkov MŽP SR, odborov starostlivosti o ŽP a študentov je účasť bezplatná.
Platby sa uskutočňujú na účet Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti.
Číslo bankového účtu: 11466172/0900
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 242 017
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
Prihlášku je potrebné zaslať do 27. 11. 2018 na uvedené kontaktné adresy.