Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
 Konferencie

Manažment povodí a extrémne hydrologické javy

VYHNE, Hotel Sitno
10. - 11. októbra 2017


Na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Vás pozýva Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Stavebnou fakultou STU v Bratislave, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Vodohospodárskou výstavbou, š. p., Ústavom hydrológie SAV, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS, Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Lesníckou fakultou TU vo Zvolene, Slovenským priehradným výborom, Slovenským výborom pre MHP UNESCO

TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

•    Integrovaný manažment povodí a programy opatrení
     aktualizované plány a environmentálne ciele manažmentu povodí, plány manažmentu povodňového rizika, technické a zelené opatrenia

•    Hydrologické extrémy: modelovanie a predpovedanie
     extrémne hydroklimatické javy, sucho a lokálne povodne

•    Technické opatrenia a zelená infraštruktúra
     účinnosť, vplyvy a význam opatrení v manažmente rizík spojených s hydrologickými extrémami (povodne a sucho)


Na stiahnutie:

DÔLEŽITÉ TERMÍNY KONFERENCIE:

11.8.2017   konečný termín pre odovzdanie ostatných príspevkov do zborníka
8.9.2017     termín doručenia záväzných prihlášok

KONTAKT :

Mgr. Tatiana Šimková
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 49 Bratislava

tel.:        +421 2 59 343 255
mobil:    +421 905 590 265
e-mail:   tatiana.simkova@vuvh.sk