Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archív
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
 Konferencie

VYHNE, Hotel Sitno
10. - 11. októbra 2017


Na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Vás pozýva Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Stavebnou fakultou STU v Bratislave, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Vodohospodárskou výstavbou, š. p., Ústavom hydrológie SAV, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS, Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Lesníckou fakultou TU vo Zvolene, Slovenským priehradným výborom, Slovenským výborom pre MHP UNESCO

TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

•    Integrovaný manažment povodí a programy opatrení
     aktualizované plány a environmentálne ciele manažmentu povodí, plány manažmentu povodňového rizika, technické a zelené opatrenia

•    Hydrologické extrémy: modelovanie a predpovedanie
     extrémne hydroklimatické javy, sucho a lokálne povodne

•    Technické opatrenia a zelená infraštruktúra
     účinnosť, vplyvy a význam opatrení v manažmente rizík spojených s hydrologickými extrémami (povodne a sucho)

DÔLEŽITÉ TERMÍNY KONFERENCIE:

21.4.2017    odovzdanie názvu a anotácie príspevku (max. 10 riadkov)
  5.5.2017    oznámenie autorom o prijatí anotácií a zaslanie pokynov na spracovanie rukopisov
26.6.2017    odovzdanie príspevkov odporúčaných do tematického čísla Acta Hydrologica
                    Slovaca
11.8.2017    konečný termín pre odovzdanie ostatných príspevkov do zborníka
13.9.2017    termín doručenia záväzných prihlášok

KONTAKT :
Anotáciu príspevku na konferenciu zašlite prosím najneskôr do 21.4.2017 na adresu:

Mgr. Tatiana Šimková
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 49 Bratislava

tel.:        +421 2 59 343 255
mobil:    +421 905 590 265
e-mail:   tatiana.simkova@vuvh.sk