Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
 Konferencie

KONFERENCIA „SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ“
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, člen ZSVTS, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Slovenská asociácia vodárenských expertov, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Slovenský národný komitét IWA, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z. s., OS Vodárenství při Asociaci pro vodu ČR organizujú v dňoch 22. – 23. mája 2019 v Bratislave v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva IX. konferenciu s medzinárodnou účasťou „SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ“

Cieľom konferencie je nadviazať na predchádzajúce konferencie a vytvoriť priestor na prezentáciu najnovších poznatkov v uvedenej oblasti zo Slovenska a zo zahraničia, na odbornú diskusiu a výmenu názorov medzi účastníkmi konferencie.
.

Tematické okruhy konferencie
•    normy a metódy v oblasti odberov, analýz, hodnotenia a využitia sedimentov,
•    sedimentačné procesy v tokoch a nádržiach, zanášanie nádrží
•    kvalita sedimentov a jej hodnotenie,
•    vplyv sedimentov na kvalitu vôd,
•    legislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sedimentami z vodných tokov a nádrží.

Odborní garanti konferencie
Ing. Pavel Hucko, CSc., RNDr. Jarmila Makovinská, CSc., Ing. Dušan Abaffy, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Forma prezentácie
1)    prednáška v rozsahu 15 min.
2)    poster
3)    firemná prezentácia,
4)    reklama v zborníku.

Dôležité termíny
25. 01. 2019: oznámenie autorov o záujme prezentovať príspevok na konferencii, zaslanie predbežných prihlášok (pozri ďalej)
08. 02. 2019: oznámenie autorom o prijatí  príspevkov a  zaslanie pokynov na  vypracovanie rukopisov
10. 04. 2019: konečný termín odovzdania rukopisov príspevkov  do zborníka
15. 05. 2019: uzávierka  záväzných prihlášok na  konferenciu
22. – 23. mája 2019: termín konferencie

V prípade záujmu o účasť na konferencii s prednáškou, resp. posterom je treba poslať stručný súhrn obsahu príspevku v dĺžke cca 20 riadkov na adresu organizátorov do 25. januára 2019 (stačí aj e-mailom na dole uvedené adresy).

Adresa pre korešpondenciu
Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS) pri VÚVH Bratislava
Ing. Pavel Hucko, CSc., Eva Podrazilová
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1, Slovenská republika
tel.: +421-2-59343 424, -59343 473
mobil: +421-905 965 515, +421-903 266 136
e-mail: pavel.hucko@vuvh.sk, svhsvv@gmail.com

1. cirkulár - .pdf
2. cirkulár - .pdf
Prihláška a organizačné pokyny - .docx
Mapa Šamorín - Čilistov - .pdf

Informácia Konferencia SVTN 2019 - .pdf

Obsah zborníka Konferencia SVTN 2019 - .pdf

Prezentácie z Konferencie SVTN 2019

Fotogaléria z Konferencie SVTN 2019