HLAVNÉ MENU

DAĽŠIE ODKAZY
 •  European Main River Basins
 •  WasserBLIcK
 •  International Commission for the Protection of Rhine (ICPR)
 •  Elbe

Rámcový program monitorovania vôd na obdobie rokov 2016-2021

   Dokument
Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016- 2021
  Prílohy
Program monitorovania povrchových vôd v slovensko-rakúskych hraničných vodných útvaroch na rok 2016
Program monitorovania povrchových vôd slovensko-maďarských hraničných vodných útvarov v roku 2016
Program monitorovania povrchových vôd slovensko-českých hraničných vodných útvarov na rok 2016
Program monitorovania povrchových vôd slovensko-ukrajinských hraničných vodných útvarov na rok 2016
Program monitorovania povrchových vôd slovensko-poľských hraničných vodných útvarov na rok 2016
Spoločné slovensko-maďarské monitorovanie oblasti vplyvu vodného diela Gabčíkovo
Zoznam vodomerných staníc štátnej pozorovacej siete SR
Sumárne informácie o štátnej pozorovacej sieti pre kvantitu povrchových vôd
Zoznam metód pre monitorovanie kvantity povrchových vôd
Zoznam všetkých vodných útvarov, relevantné prvky kvality a rozpis monitorovania za účelom hodnotenia
Rozdelenie aktivít pre monitorovanie hydromorfologických prvkov kvality na roky 2016-2021
Zoznam monitorovacích miest pre poskytovanie údajov pre Európsku environmentálnu agentúru
Výber odberových miest pre sledovanie bodových zdrojov znečistenia
Zoznam monitorovaných vodných útvarov a lokalít pre sledovanie prioritných a relevantných látok na rok 2016
Zoznam vodných útvarov pre monitorovanie difúznych zdrojov znečistenia v rokoch 2016-2021
Zoznam odberových miest pre vodohospodársku kvalitatívnu bilanciu
Zoznam významných čistiarní komunálnych odpadových vôd, frekvencia monitorovania, zoznam sledovaných látok na obdobie 2016-2021
Zoznam priemyselných zdrojov znečistenia, frekvencia monitorovania, zoznam látok pre sledovanie a rozpis na obdobie 2016-2021
Postupy pre odbery vzoriek pre monitorovanie povrchových vôd
Zoznam ukazovateľov, metód a požiadaviek na metódy pre monitorovanie kvality povrchových vôd
Ďalšie sledované látky alebo skupiny látok podľa smernice 2013/39/EÚ (Watch list)
Nové prioritné látky podľa smernice 2013/39/EÚ
Zoznam metód výkonu meraní a vzorkovania podzemných vôd
Podzemné vody - Kvantita - Monitorovacia sieť a rozsah sledovaných parametrov
Podzemné vody - Kvalita - Monitorovacia sieť a rozsah sledovaných ukazovateľov
Postup návrhu monitorovacej siete pre základný a prevádzkový monitoring podzemných vôd (okrem chránených území)
Zoznam vodárenských nádrží a tokov pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu
Zoznam referenčných lokalít
Monitorovanie podzemných vôd v citlivých a zraniteľných územiach
Zoznam chránených území priamo závislých na vode
Územia európskeho významu a chránené vtáčie územia závislé na vode