HLAVNÉ MENU

DAĽŠIE ODKAZY
 •  European Main River Basins
 •  WasserBLIcK
 •  International Commission for the Protection of Rhine (ICPR)
 •  Elbe

Vodný plán Slovenska

Vodný plán Slovenska obsahuje:

  • plán manažmentu národnej časti správneho územia povodia Dunaja (SÚPD) integrujúci plány manažmentu čiastkových povodí tohto správneho územia a
  • plán manažmentu správneho územia povodia Visly (SÚPV).


Situovanie správnych území povodí SR spolu s čiastkovými povodiami znázorňuje obrázok.


Predmetný Vodný plán Slovenska bol spracovaný v rámci prvého plánovacieho cyklu RSV, ktorý končí v roku 2015. Po roku 2015 budú nasledovať ďalšie dva plánovacie cykly s termínom ukončenia v roku 2021 a 2027.

Vodný plán Slovenska bol schválený vládou SR dňa 10. 2 .2010.

VodPlanBulletin bulletin k Vodnému plánu Slovenska, 2009

                       Názov
Veľkosť
Dátum
Dokument
 
Vodný plán Slovenska
6,9 MB
2009
Prílohy

Zoznam príloh Vodného plánu Slovenska
4,5 MB
2009
 
Príloha 2.1 - Zoznam útvarov podzemných vôd
619,1 kB
2009

Príloha 3.1 - Zoznam chránených území vhodných na kúpanie
586,3 kB
2009

Príloha 3.2 - Zoznam chránených vtáčích území v Slovenskej republike
597,8 kB
2009
 
Príloha 3.3 - Zoznam území európskeho významu
653,2 kB
2009
 
Príloha 4.1 - Zoznam aglomerácií s veľkosťou nad 2 000 EO
694,8 kB
2009

 

Príloha 4.2 - Významné priemyselné a ostatné zdroje znečistenia povrchových vôd
777,0 kB
2009

 

Príloha 4.3 - Analýza významných priemyselných zdrojov znečistenia vo vzťahu k vydaným vodoprávnym a integrovaným povoleniam na nakladanie s odpadovými vodami
972,5 kB
2009
 
Príloha 4.4 - Významné vplyvy znečistenia z prevádzok IPKZ s nepriamym vypúšťaním odpadových vôd
612,1 kB
2009
 
Príloha 4.5 - Významné zdroje znečistenia pre útvary podzemných vôd
2,6 MB
2009
 
Príloha 4.6 - Významné odbery ovplyvňujúce kvantitu podzemných vôd
620,0 kB
2009
 
Príloha 5.1a - Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2007
642,2 kB
2009
 
Príloha 5.1b - Zoznam odberových miest základného a prevádzkového monitoringu povrchových vôd v roku 2008
696,9 kB
2009
 
Príloha 5.1c - Zoznam referenčných odberových miest povrchových vôd v roku 2008
610,0 kB
2009
 
Príloha 5.1d - Zoznam staníc sledovania kvantity povrchových vôd v roku 2007
680,9 kB
2009
 
Príloha 5.2 - Klasifikačná schéma ekologického stavu pre fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality
691,3 kB
2009
 
Príloha 5.3 - Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky
1,4 MB
2009
 
Príloha 5.4 - Zmeny v monitorovaných objektoch oproti Programu monitorovania stavu vôd v roku 2007
586,6 kB
2009
 
Príloha 7 - Ekonomická analýza
848,9 kB
2009
 
Príloha 8.1 - Opatrenia vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
805,8 kB
2009
 
Príloha 8.2 - Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES
733,6 kB
2009
 
Príloha 8.3 - Opatrenia v poľnohospodárstve
614,9 kB
2009
 
Príloha 8.4 Návrh opatrení na elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov
806,6 kB
2009
 
Príloha 8.5 - Zoznam odberov podzemných vôd spôsobujúcich zlý kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd
591,6 kB
2009
 
Príloha 10 - Priemerné mesačné, M-denné a minimálne prietoky a výskyt najdlhších suchých období vo vybraných vodomerných staniciach
620,1 kB
2009
 
Vodný plán Slovenska – prílohy spolu
9,6 MB
2009
Mapy
 
Zoznam mapových príloh Vodného plánu Slovenska
6,5 MB
2009
 
Mapa 1.1 - Správne územia povodí Slovenskej republiky a pôsobnosť oprávneného orgánu
3,3 MB
2009
 
Mapa 2.1 - Útvary povrchovej vody a ich typy
6,3 MB
2009
 
Mapa 2.2 - Útvary podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch
3,7 MB
2009
 
Mapa 2.3 - Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách
7,2 MB
2009
 
Mapa 2.4 - Útvary podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach
3,9 MB
2009
 
Mapa 3.1 - Chránené územia
5,9 MB
2009
 
Mapa 4.1a - Vypúšťanie odpadových vôd z aglomerácií – rok 2006
3,4 MB
2009
 
Mapa 4.1b - Vypúšťanie odpadových vôd z aglomerácií – výhľad k roku 2015
3,3 MB
2009
 
Mapa 4.2a - Kategórie významných priemyselných a ostatných bodových zdrojov znečistenia povrchovej vody – rok 2006
3,5 MB
2009
 
Mapa 4.2b - Významné priemyselné a ostatné bodové zdroje znečistenia povrchovej vody – rok 2006
3,5 MB
2009
 
Mapa 4.3a - Znečistenie živinami z bodových a difúznych zdrojov – roky 2005 – 2006 pre celkový dusík
2,8 MB
2009
 
Mapa 4.3b - Znečistenie živinami z bodových a difúznych zdrojov – výhľad k roku 2015 pre celkový dusík
2,7 MB
2009
 
Mapa 4.4a - Znečistenie živinami z bodových a difúznych zdrojov – roky 2005 – 2006 pre celkový fosfor
2,5 MB
2009
 
Mapa 4.4b - Znečistenie živinami z bodových a difúznych zdrojov – výhľad k roku 2015 pre celkový fosfor
2,4 MB
2009
 
Mapa 4.5a - Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov – rok 2009
4,3 MB
2009
 
Mapa 4.5b - Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov – výhľad k roku 2015
4,3 MB
2009
 
Mapa 4.6 - Významní odberatelia podzemnej vody – dokumentované vplyvy na kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody
2,7 MB
2009
 
Mapa 5.1 - Monitorovacie stanice pre základné a prevádzkové monitorovanie povrchovej vody – roky 2007 a 2008
4,5 MB
2009
 
Mapa 5.2 - Monitorovacie stanice pre monitorovanie kvantitatívneho a chemického stavu podzemnej vody – rok 2007
4,1 MB
2009
 
Mapa 5.3 - Ekologický stav/potenciál útvarov povrchovej vody – roky 2007 – 2008
4,6 MB
2009
 
Mapa 5.4 - Chemický stav útvarov povrchovej vody – roky 2007 – 2008
4,1 MB
2009
 
Mapa 5.5 - Chemický stav útvarov podzemnej vody – rok 2007
3,9 MB
2009
 
Mapa 5.6 - Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch – rok 2007
2,7 MB
2009
 
Mapa 5.7 - Kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody v predkvartérnych horninách – rok 2007
2,8 MB
2009
 
Mapa 6.1 - Výnimky podľa článku 4 ods. 4 RSV pre útvary povrchovej vody
5,5 MB
2009
 
Mapa 6.2 - Výnimky podľa článku 4 ods. 4 RSV pre útvary podzemnej vody
3,2 MB
2009

Vodný plán Slovenska – mapové prílohy spolu
111,0 MB
2009

Názov
Veľkosť
Dátum
Dokument

Water Plan of the Slovak Republic, abbreviated version (skrátená verzia Vodného plánu Slovenska v anglickom jazyku)
53,4 MB
2010