HLAVNÉ MENU

DAĽŠIE ODKAZY
 •  European Main River Basins
 •  WasserBLIcK
 •  International Commission for the Protection of Rhine (ICPR)
 •  Elbe

Záverečné správy za rok 2010

Záverečné správy jednotlivých pracovných skupín a pracovných podskupín za rok 2010:

Pracovné skupiny a pracovné podskupiny
Pracovná skupina 3 - Povrchové vody
Správa:
- Hodnotenie kvality povrchových vôd Slovenska za rok 2009
Tabuľkové prílohy:
- Štatistický prehľad a výsledky hodnotenia podľa NV č. 269/2010 Z.z. za jednotlivé monitorovacie miesta - Príloha 1
- Sumárne zhodnotenie ukazovateľov kvality v jednotlivých monitorovacích miestach čiastkových povodí podľa NV č. 269/2010 Z.z. - Príloha 2A
- Sumárne zhodnotenie ukazovateľov kvality v jednotlivých monitorovacích miestach čiastkových povodí podľa NV č. 269/2010 Z.z. - Príloha 2B
- Sumárne zhodnotenie ukazovateľov kvality v jednotlivých monitorovacích miestach čiastkových povodí podľa NV č. 269/2010 Z.z. - Príloha 2B_2
- Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcixh všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa čiastkových povodí a pre jednotlivé monitorovacie miesta - Príloha 3
- Počet monitorovaných miest a ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody v ciastkových povodiach medzinárodného povodia Dunaja a Visly v roku 2009 - Príloha 4
- Zoznam používaných analytických metód v roku 2009 - Príloha 5
- Úseky povrchových vôd SR vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb - Príloha 6
- Vyhodnotenie monitoringu citlivých oblastí: Zoznam monitorovaných tokov a kontrolných miest kvality vody s možným ohrozením eutrofizáciou pre prekrocenie požiadaviek na kvalitu povrchovej vody v obsahu dusitanov podľa NV č. 269/2010 Z.z. - Príloha 7
Mapové prílohy:
- Mapa 1 -  monitorovaných miest kvality povrchových vôd na Slovensku v roku 2009
- Mapa 2 - Vyhodnotenie kvality povrchovej vody podľa požiadaviek NV č. 269/2010 Z.z. - Rozpustený kyslík v roku 2009
- Mapa 3 - Vyhodnotenie kvality povrchovej vody podľa požiadaviek NV č. 269/2010 Z.z. - Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nutrifikácie v roku 2009
- Mapa 4 - Vyhodnotenie kvality povrchovej vody podľa požiadaviek NV č. 269/2010 Z.z. - Chemická spotreba kyslíka dichrómanom v roku 2009
- Mapa 5 - Vyhodnotenie kvality povrchovej vody podľa požiadaviek NV č. 269/2010 Z.z. - Reakcia vody v roku 2009
- Mapa 6 - Vyhodnotenie kvality povrchovej vody podľa požiadaviek NV č. 269/2010 Z.z. - Teplota vody v roku 2009
- Mapa 7 - Vyhodnotenie kvality povrchovej vody podľa požiadaviek NV č. 269/2010 Z.z. - Vodivosť v roku 2009
- Mapa 8 - Vyhodnotenie kvality povrchovej vody podľa požiadaviek NV č. 269/2010 Z.z. - Amoniakálny dusík v roku 2009
- Mapa 9 - Vyhodnotenie kvality povrchovej vody podľa požiadaviek NV č. 269/2010 Z.z. - Ducičnanový dusík v roku 2009
- Mapa 10 - Vyhodnotenie kvality povrchovej vody podľa požiadaviek NV č. 269/2010 Z.z. - Celkový fosfor v roku 2009
- Mapa 11 - Vyhodnotenie kvality povrchovej vody podľa požiadaviek NV č. 269/2010 Z.z. -  Celkový dusík v roku 2009
- Mapa 12 - Zhodnotenie dosiahnutia kvalitatívnych cieľov v monitorovaných miestach povrchových vôd určených pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb podľa požiadaviek NV c. 269/2010 Z.z. v roku 2009
- Mapa 13 - Hodnotenie kvality vôd chránených území za rok 2009 - citlivé oblasti podľa §33 zákona § 33 ods. 1 a), c) vodného zákona. Vodné útvary ohrozené eutrofizáciou alebo eutrofizované vodné útvary podľa prílohy c.1 NV 269/2010,ktoré si v záujme
zvýšenej ochrany vôd vyžadujú vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd


Pracovná skupina 4 - Podzemné vody
http://www.vuvh.sk/rsv2/download/02_Dokumenty/17_Hodnotenie_kvality_povrchovych_vod/Priloha1.zip