Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 

ZBERVaK

Program pre zber údajov

Kontaktná osoba:
Mgr. Matúš Hraško
tel.: +421 2 59 343 399
E-mail na zasielanie údajov a dopytov: zbervak@vuvh.sk

V prípade potreby odbornej konzultácie
alebo pomoci so zadávaním údajov do Zbervaku sa obráťte na konkrétneho riešiteľa

Čistiarne odpadových vôd Ing. Miháliková maria.mihalikova@vuvh.sk +421 2 59 343 405
Kaly z ČOV Ing. Kozáková katarina.kozakova@vuvh.sk +421 2 59 343 496
Verejné vodovody RNDr. Poráziková katarina.porazikova@vuvh.sk +421 2 59 343 300
Verejné kanalizácie
zbervak.kanal@vuvh.sk +421 2 59 343 418
Vodárenské zdroje Ing. Kecskesová stanislava.kecskesova@vuvh.sk +421 2 59 343 408
Mgr. Matis alena.matis@vuvh.sk
Odberné miesta
a rozbory pitnej vody
Ing. Slovinská margita.slovinska@vuvh.sk +421 2 59 343 462

Pre optimálny beh aplikácie a správne zobrazovanie prvkov v aplikácii sa odporúča používanie prehliadačov Internet Explorer verzie 7 a vyššie a Mozilla Firefox verzie 13 a vyššie.

Súbory na stiahnutie:

 

 V rámci zvýšenia bezpečnosti sme niektoré položky kontaktu anonymizovali a vedieme ich v špeciálnom režime až do odvolania. Pri identifikácií ich prosím vkladajte iba v prípade zmeny Vášho kontaktu alebo ak ste vedený ako nový prevádzkovateľ.

 Pridané dňa 28. 2. 2022.

 Vo formulároch prílohy č. 3 Prevádzková evidencia vodovodných sietí – Minimálny rozbor kvality pitnej vody a Úplný rozbor kvality pitnej vody boli na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia vykonané zmeny v zoznamoch sledovaných ukazovateľov tak, aby odrážali súčasný stav v legislatíve sledovania a kontroly kvality pitnej vody.

 Pridané dňa 10. 4. 2018

Do formulárov prílohy č.3 boli pridané k niektorým riadkom vyhlášky množiny ohraničených hodnôt, ktoré môžu nadobúdať. Je preto potrebné pred odoslaním údajov prekontrolovať a vybrať správnu hodnotu z danej množiny. V prípade, že sa takáto hodnota v množine nenachádza, je potom nutné, aby ste použili tlačidlo "nový záznam" nachádzajúce sa na konci formulára, čím sa vám formulár prečistí od neaktuálnych hodnôt, prípadne využili aj tlačidlo "načítať ďalšie údaje". Následne bude potrebné doplniť všetky potrebné údaje do príslušných riadkov. Pre všetky hodnoty riadka "29. druh vodárenského zdroja", okrem hodnoty prameň, bolo znemožnené zadávanie ďalších hodnôt do riadkov "37. typ záchytu" a "38. meranie prepadu", pretože tam by ich nemalo zmysel vypĺňať. Tieto políčka sa automaticky deaktivujú, teda vyšedia

 Pridané dňa 11. 7. 2014

 

 Do sekcie "Číselníky" bol pridaný atribút typ odberného miesta, ktorý súvisí iba s odbernými miestami pre pitnú vodu. Ak sa jedná o odberné miesto pre čistiareň odpadových vôd, nie je nutné ho v tejto sekcii vyhľadávať alebo generovať. Automaticky sa načíta v príslušných formulároch pre ČOV, pretože zoznam týchto odberných miest je fixný.
Pridané dňa 14. 2. 2014

Je potrebné dodržiavať poradie odosielania formulárov v jednotlivých častiach vyhlášky. Začína sa od prvého, tzv. hlavného formulára časti vyhlášky a postupne sa prechádza k ďalším formulárom časti vyhlášky. Výhodou tohto postupu je automatické prenášanie kódov a názvov objektov do ďalších formulárov. Ak užívateľ odosiela údaje pre viacero objektov, napr. vodovodov, údaje odosiela cez formuláre postupne za jeden objekt a až po odoslaní všetkých údajov za tento objekt začína s odosielaním údajov za druhý objekt. Pred vkladaním údajov za druhý objekt je vhodné použiť tlačidlo NOVÝ ZÁZNAM, ktoré Vám vyprázdni dáta vo formulári pre vkladanie nových údajov. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZBERVAK“ na strane 12 (na stiahnutie vyššie).
Pridané dňa 28. 5. 2013

Do formulárov aplikácie ZBERVaK, v ktorých sa vypĺňajú zložité kódy úpravni vôd bolo pridané tlačidlo „overiť kód úpravne vody“. Slúži na kontrolu správnosti zadania týchto kódov a je vhodné ho použiť ihneď po zadaní kódu, pričom pri chybnom zadaní Vás na to systém upozorní. Po oprave kódu, ktorý musí byť zhodný s kódom v číselníku, môžete pokračovať vo vypĺňaní ďalších položiek formulára. Obdobne zaobchádzajte aj s kódmi odberných miest. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZBERVAK“ na strane 14 a 15 (na stiahnutie vyššie).
Pridané dňa 30. 4. 2013

V sekcii "Číselníky" bola vykonaná úprava vzhľadu obrazoviek. Tá vedie k celkovému sprehľadneniu a zjednodušeniu práce s číselníkmi. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZBERVAK“ na strane 9 a 10 (na stiahnutie vyššie).
Pridané dňa 15. 02. 2013

Číselník odberných miest na čistiarňach odpadových vôd (ČOV) obsahuje kódy a názvy odberných miest na jednotlivých objektoch ČOV a je záväzný pre každú ČOV. Používa sa v Prílohe č. 3 – Prevádzková evidencia – Čistiareň odpadových vôd – Množstvo a znečistenie odpadových vôd, Prevádzkové parametre objektov ČOV a Kalové hospodárstvo ČOV. V on-line aplikácii sa po otvorení príslušného formulára zobrazí automaticky vo výberovom zozname.
Pridané dňa 25. 01. 2013

Do formulárov aplikácie ZBERVaK bola pridaná nová funkcionalita kontroly zložitých kódov aglomerácií. Tá sa vykonáva cez tlačidlá „načítať obce“ alebo „overiť kód aglomerácie“. Po zadaní zlého kódu a stlačení týchto tlačidiel sa Vám automaticky ponúkne možnosť využitia číselníka aglomerácií. Z neho si vyberiete kód aglomerácie priradený k obci, za ktorú údaje vypĺňate. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZBERVAK“ na strane 15 a 16 (na stiahnutie vyššie).
Pridané dňa 6. 12. 2012

V menu aplikácie vľavo nájdete možnosť "Záznamy". V tejto sekcii máte možnosť si prehliadnuť históriu Vami vložených záznamov v tom istom formulári. Pre lepšiu orientáciu a odlíšenie jednotlivých záznamov boli pridané ďalšie atribúty a to "Id objektu" a "Názov objektu". V hornej časti obrazovky bola pridaná cesta k vybranému formuláru a číslo riadku vyhlášky č. 605/2005 Z. z. Bližšie si pozrite dokument „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZBERVAK“ na strane 17 a 18 (na stiahnutie vyššie).
Pridané dňa 16. 10. 2012

Využite možnosť pridania existujúcich kódov v sekcii "Číselníky", ak neviete celý názov objektu alebo kódu. Túto možnosť nájdete v hornej časti formulára "Vyhľadávanie". Stačí, ak poznáte minimálne 2 ľubovoľné znaky z kódu objektu číselníka (Id) alebo 3 ľubovoľné znaky z názvu objektu číselníka. Pre zjednodušenie vyhľadávania môžete zadávať text bez diakritiky. Po ich zadaní sa automaticky zobrazia všetky existujúce kombinácie, z ktorých máte možnosť kurzorom myši si vybrať Vami požadovaný objekt z číselníka. Tlačidlom "pridať" potvrdíte vašu voľbu do zoznamu pridaných objektov. Ak daný objekt neexistuje v konkrétnom číselníku, až potom využite možnosť vygenerovania nového objektu. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZBERVAK“ na strane 10 (na stiahnutie vyššie).
Pridané dňa 21. 8. 2012

Do formulárov aplikácie ZBERVaK, v ktorých sa vypĺňajú zložité kódy vodných zdrojov bolo pridané tlačidlo „overiť kód vodného zdroja“. Slúži na kontrolu správnosti zadania týchto kódov a je vhodné ho použiť ihneď po zadaní kódu, pričom pri chybnom zadaní, Vás na to systém upozorní. Po oprave kódu, ktorý musí byť zhodný s kódom v číselníku, môžete pokračovať vo vypĺňaní ďalších položiek formulára. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZBERVAK“ na strane 13 a 14 (na stiahnutie vyššie).
Pridané dňa 22. 6. 2012

Do formulárov aplikácie ZBERVaK, v ktorých sa vypĺňajú zložité kódy vodných zdrojov, odberných miest, či výustov, bolo pridané tlačidlo „overiť ID“. To slúži na kontrolu správnosti zadania týchto kódov, pričom pri chybnom zadaní, Vás na to upozornia. Po oprave kódu, ktorý musí byť zhodný s kódom číselníka, môžete ďalej pokračovať vo vypĺňaní ďalších položiek formulára. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZBERVAK“ na strane 10 (na stiahnutie vyššie).
Pridané dňa 5. 6. 2012

V sekcii Súbory na stiahnutie bola zverejnená druhá verzia konsolidovaného číselníka vodných zdrojov, číselníka odberných miest a číselníka výustov (na stiahnutie vyššie). Konsolidácia bola spracovaná ku dňu 11.5.2012 na základe požiadavky MŽP SR č.8751/2011-6.2 zo dňa 3.11.2011 podľa pripomienok zaslaných od vodárenských spoločností k prvej verzii číselníkov. Konsolidované číselníky boli zapracované do systému ZBERVaK a stali sa záväznými podľa vyhlášky č. 605/2005 Z. z. pre všetkých užívateľov.
Pridané dňa 11. 5. 2012

Do aplikácie ZBERVaK budú priebežne pridávané podrobnejšie komentáre k problémovým riadkom vyhlášky č.605/2005 Z. z. Pre tento účel a iné zmeny, či novinky bola zriadená nová položka v hlavnom menu Pomocník. Bližšie informácie nájdete aj v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZBERVAK“ na strane 20 (na stiahnutie vyššie).
Pridané dňa 12. 12. 2011

Do správy číselníkov boli pridané nové položky platnosti číselníkov. Podľa nich užívateľ zistí, či je číselník aktuálny v období, kedy sa identifikoval. Bližšie informácie nájdete v dokumente „Užívateľská príručka programu VUVH pre IS ZBERVAK“ vyznačené červeným na strane 10 (na stiahnutie vyššie), alebo kontaktujte Ing. Pavla Slugeňa.
Pridané dňa 9. 11. 2011