Toto sú informácie pre prácu s imon mapovým klientom.

Na základe možnosti zvýraznenia (vľavo dolu), sa zobrazia objekty podľa príslušnej farby zobrazenej na legende vpravo dolu.

možnosti zvýraznenia a legenda

Vo všeobecnosti platí:
zelený bod v danom období a v zvolenej skupine v monitorovacom mieste spĺňajú všetky monitorované ukazovatele požiadavky pre kvalitu požadovanej smernice
červený bod v danom období a v zvolenej skupine ukazovateľov v monitorovacom mieste nespĺňa požiadavky pre kvalitu požadovanej smernice aspoň jeden ukazovateľ.


Upozorňujeme, že monitorovacie miesta sú v priebehu kalendárneho roka vzorkované 1 až 4 krát a  nemusí dôjsť k prekročeniu limitných hodnôt vybraného ukazovateľa v každom vzorkovaní.


Pri výbere možnosti zvýraznenia podľa smernice 91/676/EHS – tzv. dusičnanovej smernice, bude legenda obsahovať viacero farieb:


legenda pre dusičnanovú smernicu

Pri výbere zobrazenia útvaru podzemnej vody (ÚPzV), alebo pri použití filtra, je možné zmeniť zobrazenie ÚPzV podľa stavu, alebo rizika