29.9. 2023
Noc Výskumníkov

V piatok 29. septembra sa v Bratislave konala Noc výskumníkov, na ktorej sa za VÚVH zúčastnila riaditeľka Katarína Holubová spolu s ďalšími vedecko-výskumnými pracovníkmi z odboru Hydrológie a Hydrauliky a NRL (Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd Slovenska) a našimi partnermi (BROZ, WWF, SVP, š.p., VV, atď.). Naši pracovníci prispeli k aktivitám tohto zaujímavého podujatia, jednak na podujatiach organizovaných na lodi Kriváň jednak v našom vedeckom stánku v Starej tržnici. Snažili sa verejnosti priblížiť vedecké poznatky a ukázať aj ich praktický význam.

noc vyskumnikov

Na lodi Kriváň sa súbežne konalo viacero podujatí pričom hlavná pozornosť sa sústredila na rieku Dunaj. Počas dvoch plavieb pozdĺž Dunaja porozprávala Katarína Holubová prítomným o tom ako vyzeral Dunaj v minulosti – o prirodzenom vývoji rieky v období voľného meandrovania cez postupné úpravy koryta rieky najprv pre účely protipovodňovej ochrany, neskôr pre účely plavby – až po jeho súčasnosť. V rámci prednášky na tému: Tajný život rieky Dunaj prezentovala možnosti obnovy prirodzeného charakteru Dunaja a zlepšenia jeho ekologického stavu prostredníctvom revitalizačných opatrení, ktoré pripravuje a realizuje VÚVH v úzkej spolupráci s MŽP SR a svojimi partnermi (BROZ, WWF, SVP, š.p., VV, atď.). Po prednáške nasledovala zaujímavá diskusia, ktorú moderovala Martina Pavlíková (WWF) a zúčastnili sa jej Katarína Holubova (VÚVH), Tomáš Kušík (BROZ) a Marián Supek (SVP, š.p.) a Maroš Kubala (VÚVH). Spoločne diskutovali na tému rôznych problémov rieky Dunaja tak v oblasti, kde preteká mestom ako aj v oblasti tzv. vnútornej delty Dunaja – teda ramennej sústavy rieky v oblasti Dobrohošť – Sap, kde je Dunaj výrazne ovplyvnený prevádzkou vodného diela Gabčíkovo.

noc vyskumnikov

V rámci diskusie sme informovali aj o prebiehajúcom projekte LIVING RIVERS (koordinuje VÚVH), ktorý je zameraný na prípravu a čiastočnú implementáciu opatrení pre zlepšenie ekologického stavu našich riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá. Diskusia sa sústredila najmä na aktivity, ktoré sú zamerané na Dunaj. Živá diskusia preukázala, že Noc výskumníkov je zaujímavá a veľmi užitočná akcia, ktorá približuje verejnosti aj praktické stránky vedy a výskumu, teda také, ktoré sa priamo dotýkajú každého z nás najmä ak mestom preteká tak výnimočná rieka akou je Dunaj.

V prezentačnom stánku VÚVH v Starej tržnici s názvom Život vo vode sme prezentovali mikrobiologické a biologické indikátory kvality vôd (baktérie, sinice, vodné bezstavovce), ktoré mali možnosť návštevníci pozorovať priamo in vitro, na kultivačných médiách a pod biologickou lupou. V rámci rôznych ďalších aktivít  mohli návštevníci vidieť a odskúšať si prácu s bakteriologickými nástrojmi (inokulačná kľučka, hokejka, pipeta) na sterilných médiách a pozorovať zväčšené jedince vodných bezstavovcov v pôvodných ako aj umelých substrátoch.

Ďalšie aktuality
10, Nov 2023
Problémy ochrany podzemných vôd - odborný seminár, VÚVH

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.…

odborné podujatia
životné prostredie
6, Nov 2023
Rozvíjanie spolupráce VÚVH, Bratislava – VÚV TGM, Praha

Koncom októbra odborníci z VÚVH navštívili Výzkumný ústav vodohospodářsky T. G. Masaryk. Výskumníci z odboru „Ochrana a technológia vôd“ RNDr. Anna…

životné prostredie
Novinky z domova
27, Oct 2023
Vedecko výskumný pracovník v oblasti vodného hospodárstva

Hľadáme novú kolegyňu alebo nového kolegu na pozíciu odborníka zabezpečujúceho prípravu odborných stanovísk z pohľadu požiadaviek čl. 4.7 rámcovej smernice o…

voľné miesta