Prof. Ing. Dr. Oto Dub, DrSc., akademik ČSAV a SAV (1902 – 1979)

Narodil sa 11.októbra 1902 v Uhlířskych Janoviciach, kde absolvoval ľudovú meštiansku školu. Po maturite na Reálke v Prahe roku 1920 pokračoval v štúdiu na Českom vysokom učení technickom v Prahe, ktoré absolvoval v roku 1926 v odbore vodohospodárskom a kultúrnom. Po ukončení štúdia pracoval v Prahe na Ministerstve verejných prác a od roku 1928 v Hydrografickom oddelení Krajinského úradu v Bratislave. V roku 1946 sa stal riaditeľom Štátneho hydrologického ústavu. Od roku 1947 prednášal na Slovenskej vysokej škole technickej na Fakulte inžinierskeho staviteľstva. V roku 1951 sa stal prvým riaditeľom Výskumného ústavu vodohospodárskeho, ktorý bol založený z jeho iniciatívy. V roku 1951 bol menovaný profesorom pre odbor hydrológia a hydraulika a dekanom Fakulty inžinierskeho staviteľstva SVŠT. V rokoch 1953 – 1967 bol vedúcim Katedry hydromeliorácií. V roku 1955 bol zvolený za akademika SAV a v roku 1968 z akademika ČSAV. Bol zakladateľom a prvým riaditeľom Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV. Od roku 1964 pôsobil ako predseda Československého výboru pre hydrológiu, vedeckej rady Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR, podpredseda Komisie pre vodné hospodárstvo prezídia ČSAV. Koordinoval tiež hydrologické pracoviská v celej republike a národný komitét v medzinárodnom hydrologickom programe UNESCO.

Spracovala Mgr. Martina Porubčinová, PhD. (Katedra humanitných vied SvF) v spolupráci so študentmi SvF a s využitím materiálov Archívu STU