6.11. 2023
Rozvíjanie spolupráce VÚVH, Bratislava – VÚV TGM, Praha

Koncom októbra odborníci z VÚVH navštívili Výzkumný ústav vodohospodářsky T. G. Masaryk.

Výskumníci z odboru „Ochrana a technológia vôd“ RNDr. Anna Patschová, PhD. a Mgr. Katarína Tarabová PhD. v rámci rozvíjania medzinárodnej spolupráce navštívili 17. októbra kolegov na VÚV TGM v Prahe.

VUVH_VUV_TGM

S kolegami Mgr. Luciou Jašíkovou, PhD. a RNDr. Hanou Prchalovou diskutovali o metodike pre vymedzenie plôch povodí a prístupe k manažmentu rizík v plochách povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu v súvislosti s novými požiadavkami smernice EP a R (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá vyžaduje komplexný prístup k ochrane pitnej vody od plochy povodia až po kohútik spotrebiteľa. České kolegyne nám prezentovali navrhnutý metodický prístup k vymedzeniu plôch povodia, ktorý VÚV pripravili v rámci projektu TAČR SS05010210 „Nástroje pro posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě“ a preyentovali pripravenú web aplikáciu. Zhodli sme sa na nevyhnutnosti kategorizácie vodárenských zdrojov, ako aj na potrebe špecifického prístupu k niektorým využívaným zdrojom vo vzťahu k hydrogeologickým podmienkam. Dôležitým prvkom pre posúdenie rizík a kvalitu vody v častiach povodí súvisiacich s miestami odberu vody určenej na ľudskú spotrebu je dostatok kvalitných dátových podkladov. Vzájomná výmena skúseností a výsledkov v tejto oblasti bude pokračovať.

mapa Praha
Návrh plôch povodí v modelových územiach ČR – výstup projektu
Ďalšie aktuality
10, Nov 2023
Problémy ochrany podzemných vôd - odborný seminár, VÚVH

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.…

odborné podujatia
životné prostredie
27, Oct 2023
Vedecko výskumný pracovník v oblasti vodného hospodárstva

Hľadáme novú kolegyňu alebo nového kolegu na pozíciu odborníka zabezpečujúceho prípravu odborných stanovísk z pohľadu požiadaviek čl. 4.7 rámcovej smernice o…

voľné miesta
18, Oct 2023
Vzdelávací seminár: Podzemní voda ve vodoprávním řízení XVIII

Pracovníci odboru „Ochrana a technológia vôd“ VÚVH sa pravidelne zúčastňujú odborných vzdelávacích podujatí Českej vedeckotechnickej vodohospodárskej…

odborné podujatia