4.10. 2023
Sledovanie znečistenia na rieke Slaná

V rámci vyhlásenej mimoriadnej situácie na rieke Slaná spôsobenej výtokom znečistených banských vôd zo sideritovej bane Nižná Slaná pokračuje VÚVH v treťom cykle monitorovania kvality podzemnej vody v aluviálnych náplavoch rieky Slaná a bioty v toku.

V priebehu septembra pracovníci VÚVH realizovali odber vzoriek podzemnej vody z 11 monitorovacích objektov v záujmovom území rieky Slanej za účelom sledovania znečistenia podzemných vôd. Sledované ukazovatele v podzemnej vode boli: Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Sb, Sr, Zn, vápnik, uhličitany, fluoridy, hydrogénuhličitany, chloridy, draslík, kremičitany, horčík, sodík, amónne ióny, dusitany, dusičnany, fosforečnany a sírany.

Na základe hodnotenia výsledkov monitorovania ukazovateľov kvality podzemnej vody bolo v rámci 1. a 2. cyklu 2023 opakovane preukázané prekročenie medznej hodnoty pre pitnú vodu podľa Vyhlášky č. 91/2023 Z. z. v prípade ukazovateľa železo, mangán, arzén, nikel a sírany.

Okrem toho sa v septembri uskutočnil aj ichtyologický prieskum na 4 lokalitách: Slaná – Gočovo, Slaná – Henckovce, Slaná – Plešivec a Slaná – Lenártovce. Výber lokalít prieskumu bol v porovnaní s minulým rokom prehodnotený a zoptimalizovaný z dôvodu lepšej výpovednej  hodnoty výsledkov z hľadiska miery ovplyvnenia jednotlivých úsekov rieky Slaná. V októbri pripravujeme  tiež monitoring bentických bezstavovcov v 4 lokalitách: Slaná – Gočovo pod, Slaná – Henckovce, Slaná – Rožňava (Nadabula) a Slaná – Brzotín. Výsledky prieskumov budú známe koncom roku.

mapa Slana
Ďalšie aktuality
10, Nov 2023
Problémy ochrany podzemných vôd - odborný seminár, VÚVH

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.…

odborné podujatia
životné prostredie
6, Nov 2023
Rozvíjanie spolupráce VÚVH, Bratislava – VÚV TGM, Praha

Koncom októbra odborníci z VÚVH navštívili Výzkumný ústav vodohospodářsky T. G. Masaryk. Výskumníci z odboru „Ochrana a technológia vôd“ RNDr. Anna…

životné prostredie
Novinky z domova
27, Oct 2023
Vedecko výskumný pracovník v oblasti vodného hospodárstva

Hľadáme novú kolegyňu alebo nového kolegu na pozíciu odborníka zabezpečujúceho prípravu odborných stanovísk z pohľadu požiadaviek čl. 4.7 rámcovej smernice o…

voľné miesta