Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
 Odborné kurzy

Kurz vzorkovania podzemných a odpadových vôd

 

 

 

 

Termín konania kurzu: 23.  –  25. 4. 2018
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Palugová
Tel. č.: 02/59 34 34 39
e-mail: adriana.palugova@vuvh.sk

Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH Bratislava


Program kurzu:
Kurz trvá tri dni a je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, podnikov povodí a pracovníkov zaoberajúcich sa odberom podzemných aj odpadových vôd, kvalitou a ochranou životného prostredia. Ukážky odberov vôd, ktoré sa konajú v rámci kurzu, sa uskutočnia aj v prípade nepriaznivého počasia, preto je potrebné mať so sebou vhodné pracovné oblečenie. Absolventi získajú osvedčenie o účasti na kurze vzorkovania v príslušných oblastiach.

Okruh prednesených tém:
- Odber vzoriek podzemných vôd
- Odber vzoriek odpadových vôd a kalov

Účastnícky poplatok: 300,- €
Úhrada účastníckeho poplatku sa uskutočňuje vopred na účet SVHS.
Účastník pri prezentácii predloží potvrdenie o zaplatení poplatku.
Číslo bankového účtu: 11466172/0900
IBAN: SK 9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Variabilný symbol: 242 014
Konštantný symbol: 0308
Slovenská vodohospodárska spoločnosť nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať náhradníka.

Kurz sa bude konať pri minimálnom počte 10 účastníkov.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu hradí účastníkovi vysielajúca organizácia. Ubytovanie ani stravu nezabezpečujeme.

Prihláška:
Záväznú prihlášku, na základe ktorej Vám budú zaslané bližšie informácie, prosíme zaslať najneskôr do: 23. 3. 2018 na uvedenú kontaktnú adresu.