Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
 Odborné kurzy

DETERMINAČNÝ KURZ PRE HYDROBIOLÓGOV – LARVY PAKOMÁROVITÝCH PODČEĽADE CHIRONOMINAE


Termín konania:
25. - 26. október 2016 (utorok- streda)

Miesto konania:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava
Výskumný ústav vodného hospodárstva

Kontaktné osoby:
Ing. Soňa Ščerbáková, PhD.
Tel.č. 02/59343 415 (425)
Email: scerbakova@vuvh.sk

Kontaktné osoby:
Mgr. Zuzana Vráblová
Tel.č. 02/59343 415 (425)
Email: vrablova@vuvh.sk

Predbežný program kurzu:
• Morfológia a ekológia lariev pakomárov podčeľade Chironominae.
• Znaky lariev s odkazom na tézy determinačného kľúča.
• Príprava mikroskopických preparátov, ukážky determinácie lariev podčeľade Chironominae, dôraz na determinačné znaky.
• Determinácia vlastných mikroskopických preparátov lariev pakomárov, konzultácie.

Lektori:
Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. a Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. (Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici).

Organizačné pokyny:
Účastnícky poplatok: 150,- €; študenti 50,- €; (poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou kurzu, občerstvenie, determinačný kľúč)
Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 7. 10. 2016 prevodným príkazom na účet SVHS pri VÚVH:

Variabilný symbol: 25102016
Konštantný symbol: 0308
IBAN: SK9209000000000011466172
BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

SVHS nie je plátcom DPH.

Do správy pre príjemcu uveďte názov, sídlo organizácie a mená účastníkov, za ktorých sa vykonáva platba.
Pri platbe zo zahraničia všetky bankové poplatky hradí príkazca. Použite príkaz „OUR“
, aby vložné bolo uhradené na účet organizátora v plnej výške. Prípadné nedoplatky budeme musieť dofakturovať.
V prípade neúčasti na kurze sa vložné nevracia, možné je vyslať náhradníka.

Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 7. 10. 2016 na adresu:
Ing. Soňa Ščerbáková, PhD., Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava,
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
Alebo e-mailom na kontaktné osoby.

Detailnejšie informácie o kurze ako aj prihláška sú súčasťou priloženej pozvánky.