Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Spracovanie hydrologických štúdií a posudkov
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 Odborné kurzy\Staršie udalosti

Kurz vzorkovania povrchových vôd 2018


Termín konania kurzu: 9. – 11. 4. 2018

Miesto konania: VÚVH Bratislava, zasadacia miestnosť 6. poschodie stará budova, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 7.


Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Velická, PhD., RNDr. E. Mišíková Elexová, PhD.
Tel. č.: 02/59 343 286 (415)
e-mail: zuzana.velicka@vuvh.sk, emilia.elexova@vuvh.sk


Program kurzu:

 •  Normy na vzorkovanie povrchových vôd

 •  Logistika odberu vzoriek povrchových vôd, zabezpečenie kvality a riadenie kvality pri odbere vzoriek

 •  Príprava programov vzorkovania a monitorovania

 •  Zásady odberu ukazovateľov stanovených na mieste odberu, mikrobiologických, biologických, fyzikálno-chemických a rádiologických ukazovateľov povrchovej vody

 •  Ukážky odberov povrchových vôd (fytoplanktón, fytobentos, makrozoobentos, chemické ukazovatele stanovené na mieste odberu, stanovenie obsahu chlorofylu-a pomocou sondy AlgaeTorch)


Účastnícky poplatok: 210,- €
, poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou kurzu, občerstvenie, bageta na obed a zborník.

Záväznú prihlášku prosíme zaslať do 16. 3. 2018 na adresu:
RNDr. Zuzana Velická, PhD., RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
Alebo e-mailom na kontaktné osoby.

Detailnejšie informácie o kurze ako aj prihláška sú súčasťou priloženej pozvánky.

Účastnícky poplatok žiadame uhradiť do 29. 3. 2018 prevodným príkazom na účet Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri VÚVH (SVHS)


IBAN: SK9209000000000011466172, BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 09042018

Do správy pre príjemcu uveďte názov, sídlo organizácie a mená účastníkov, za ktorých sa vykonáva platba.

Fakturačný subjekt:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
IČO: 30807662, DIČ: 2021457570

SVHS nie je platcom DPH.